نویسندگان

چکیده

        بتول ریوندی، دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   مهدی نجفی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   سیدرضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد *   اسدا... محبوبی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد   محمد وحیدی نیا، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد     چکیده   سازند تیرگان (کرتاسه پیشین) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتاً از سنگ آهکهای االیتی- اربیتولین دار و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده که به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری شوریجه و در زیر سازندآهکی مارنی سرچشمه قرار گرفته است. در برش جوزک مرز فوقانی سازند تیرگان با سازند آب دراز به صورت گسلی است. به منظور مطالعه چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در غرب حوضه کپه داغ، دو برش در جنوب غرب روستای جوزک و چمن بید اندازه گیری و مطالعه شده است. مطالعات دیرینه شناسی منجر به شناسایی دو مجموعه فسیلی از فرامینیفرهای بنتونیک و جلبک های آهکی سبز شده است. 12 جنس و9 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و 1 جنس و 1 گونه جلبک سبز از خانواده داسی کلاداسه آ در برش جوزک و 13 جنس و 8 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و 2 جنس و 2 گونه جلبک سبز در برش چمن بید واقع در غرب حوضه شناسایی شده است . بر اساس این مطالعات، سن سازند تیرگان در غرب حوضه بارمین-آپتین پیشین (بدولین) تعیین شده است که با سن ارائه شده در مرکز حوضه مطابقت دارد.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Tirgan Formation at Jozak and Chaman-Bid areas-west of Kopet-Dagh Basin

چکیده [English]

        Abstract   Tirgan Formation (Lower Cretaceous) in the Kopet-Dagh Basin consists mainly of oolitic, Orbitolina, dolomitic limestones that conformably overlies and underlies the Shurijeh and Sarcheshmeh formations, respectively. Upper contact of Tirgan Formation at reference section with Abderaz Formation is faulty. Two stratigraphic sections at Jozak and Chaman-Bid were measured and sampled. Based on biostratigraphical studies, two benthonic foraminifera and calcareous green algae fossil assemblages have been identified. These assemblages include of 19 genera and 11 species of benthonic foraminifera and 1 genus and 1 species of calcareous green algae at Jozak section and 20 genera and 10 species of benthonic foraminifera and 2 genera and 2 species of calcareous green algae at Chaman-Bid section in west of Kopet-Dagh basin. This study has been suggested the Barremian-Lower Aptian (Bedulian) age for the Tirgan Formation at these localities that is corresponded whith age of central basin.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tirgan Formation
  • Kopet-Dagh basin
  • Kopet
  • Dagh Basin
  • Benthonic foraminifera
  • Green algae