نویسندگان

هیات علمی

چکیده

      چکیده   روش­های متفاوتی برای مدل­سازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این مطالعه از روش زمین آمار برای مدل­سازی سه بعدی مخزن سازند آسماری در میدان نفتی A ، جنوب غرب ایران مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای تهیه مدل­های ساختمانی و پتروفیزیکی از نرم افزار پترل استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 73 حلقه چاه حفر شده در این میدان پس از آماده سازی بصورت رقومی وارد محیط نرم افزار پترل گردیدند. همچنین برای پی بردن به نقش عوامل ساختمانی در توسعه تخلخل، داده­های مربوط به گسل­های این میدان نیز به مدل ارائه گردید. مبنای اولیه شبیه سازی نقشه UGC میدان بوده است، که با استفاده از نرم افزار مپ کارد Map Card آماده و وارد محیط نرم افزار گردید. تعمیم داده­های مربوط به چاه­هایی که داده­های پتروفیزیکی آن­ها بیشتر مشخص شده به کل میدان، نتایج قابل قبولی بدست داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که بخش­های متخلخل عمدتا در آسماری بالایی و میانی (زون­های 1، 2، 3 و 6) و آسماری زیرین (زیر زون 2/7 و بخشی از زون 8) وجود دارند. با توجه به این نتایج مشخص شد که زون­های 2 و 6 و زیر زون 2/7، 8 و 1 از لحاظ بهره­دهی دارای شرایط بسیار خوب تا خوب و سایر زون­ها دارای شرایط متوسط تا ضعیف می­باشند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

3-D modeling of carbonate reservoirs using geostatistics: A case study for porosity estimation in A Oil field in Zagros basin (Iran)

چکیده [English]

      Abstract   Various methods are used for reservoir 3-D modeling, among them geostatistic method is applied for 3-D modeling of Asmari Fm. reservoir in one of the Oil field in SW Iran. PETREL® software was used for construction of structural and Petrophysic models. Data of 73 wells were imported into the PETREL® software in digital format. In order to reveal probable impact of structural factors on porosity enhancement, data of all mapped faults were also inserted to the model. UGC map prepared with Map Card software were used on a base map for simulation. Modeling simulation of the reservoir via data provided with those boreholes with relatively more complete petrophysic data, give reasonable results. Accordingly considerable porous intervals are recognized in upper and middle Asmari (Zones 1, 2, 3 and 6) and somewhat lower Asmari (subzone 7/2 and partially zone 8) Hence it is evident that zones 2, 6, subzone 7/2, 8 and 1 are qualified as good to very good pay zone and rest of the Asmari Fm fall within moderate to poor productive zones.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3-D modeling
  • Keywords: petrophysic parameter
  • 3
  • D modeling
  • Geostatistics
  • PETREL®
  • porosity