چینه‌شناسی و محیط رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب‌شرق یاسوج

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه پیام نور تبریز

2 بخش زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور

3 بخش زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

  این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن در برش چینه­شناسی تنگ مشکان با هدف مطالعه سنگ­چینه­نگاری، زیست­چینه­نگاری، تعیین ریزرخساره­ها، دسته­ریزرخساره­ها، زیرمحیط­ها و محیط رسوبی ­ می­پردازد. برش مذکور، در دامنه جنوبی تاقدیس تامار (زیرپهنه فارس نیمه­ساحلی) واقع در زاگرس چین­خورده و در محدوده مرزی استان­های فارس و کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردیده که ضخامت آن بالغ بر 350 متر است و غالباً متشکل از واحدهای سنگ­آهکی و سنگ­آهک مارنی است. مرز زیرین سازند آسماری در این برش با سازند پابده و مرز زبرین آن با سازند رازک به‌صورت پیوسته، تدریجی و هم‌شیب است. ضخامت مطالعه شده از سازندهای پابده و رازک در این برش به‌ترتیب 241 متر و 9 متر است. مطالعات زیست­چینه­نگاری روی 195 مقطع نازک سنگی، به شناسایی 37 جنس و 44 گونه از روزنبران کفزی، 4 جنس و 4 گونه از روزنبران شناور بهمراه تعدادی غیرروزنبران و تعیین سن الیگوسن (روپلین- شاتین) و معرفی دو تجمع زیستی منجر گردیده که به‌ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:   1- Nummulites vascus - Nummulites fichteli Assemblage Zone   2- Archaias asmaricus / hensoni - Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone   نتیجه مشاهدات و مطالعات دقیق صحرایی و آزمایشگاهی، تشخیص و تفکیک 8 دسته­ریزرخساره در 3 زیر محیط رسوبی کولابی، سدی و دریای باز بوده که همگی روی یک سکوی کربناته از نوع رمپ هم‌شیب رسوب‌گذاری نموده­اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratigraphy and Sedimentary environment of Asmari Formation in Moshkan section, South east Yasuj

نویسندگان [English]

 • khalil forouzandeh 1
 • reza sadeghi 2
 • Mahin Mohammadi 3
1 Tabriz Payame Noor
2 Payame Noor University
3 Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract: The present research studies sedimentary succession of Oligocene Asmari Formation at Tang-e Moshkan stratigraphic section aimed at evaluating lithostratigraphy, biostratigraphy and determining microfacies, microfacies class, sub-environments, and sedimentary environment. The mentioned section at southern flank of Tamar anticline from of Sub-coastal Fars sub-basin located in folded Zagros. It was selected in boundary of Fars and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces with a Thickness over than 350m consisting of limestone and marly limestone strata. In this section, lower and upper boundaries of Asmari Formation are continuously located over Pabdeh and under Razak Formations as homoclinal ones, respectively. The studied thickness of Pabdeh and Razak Formations are respectively 241m and 9m in this section. Biostratigraphy studies conducted on 195 thin sections resulted in identification of 37 genus and 44 species of bentic foraminifera, 4 genus and 4 species of planktonic foraminifera along with some non-foraminifera, determination of Oligocene (Rupelian - Chattian), and Introduction of two assemblage zones that old to new, respectively: 1- Nummulites vascus - Nummulites fichteli Assemblage Zone  2- Archaias asmaricus / hensoni - Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone Results of high resolution field and laboratory of observations and studies were embedded as recognition and classification of 8 microfacies class in 3 lagoon, shoal and open marine sedimentary sub-environments, all deposited on a carbonated platform of a homoclinal ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Folded Zagros
 • Sub-coastal Fars
 • Litho-biostratigraphy
 • Sub
 • coastal Fars
 • Asmari Formation
 • Litho
 • Biostratigraphy
 • Sedimentary environment