تعیین الگوی تراکمی شکستگی‌های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

نویسندگان

1 شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

  میدان نفتی مارون در میانی فروافتادگی دزفول در امتداد تاقدیس­های آغاجاری، اهواز و رامین قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که شکستگی­ها در افزایش تولید ایفا می­کنند، در این مطالعه سعی شده تا الگوی تراکمی شکستگی­های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور نتایج داده­های نمودار­های تصویرگر، مغزه داده­های نمودار ترسیمی سرچاهی، روش­های تحلیل دایره محاطی و تغییرات انحناء هندسه تاقدیس مورد تحلیل قرار گرفت. سازند آسماری مهم‏ترین سنگ مخزن این میدان است که به پنج زون مخزنی تقسیم شده است. زون مخزنی یک، دو، سه عمدتاً از آهک و دولومیت تشکیل شده­اند. بنابراین تراکم شکستگی­ها در این زون­ها (بخصوص در زون یک که90 درصد دولومیتی است) بیشـتر است. همچنین در زون­های مخزنی چهار و پنج این میدان به دلیل افزایش میان لایه­های شیلی و مارنی و کاهش شکنندگی، شکستگی­ها ازگسترش کمتر برخوردار بوده، بیشتر شکستگی­های میکروسکوپی دیده می­شود. طبق نتایج حاصله انطباق خوبی بین روش­ تحلیل دایره محاطی، داده­های نمودار تصویرگر، داده­های مغزه، تغییرات انحناء و گسترش شکستگی­ها در تاقدیس مارون دیده می­شود. تحلیل داده­های مذکور بیانگر این است که بیشترین تراکم شکستگی­ها در یال جنوبی مخزن در بخش مرکزی و در یال شمالی بخش شمال شرقی متمرکز است. بنابراین بخش غربی مخزن، تراکم شکستگی کمتری نسبت به قسمت­های مرکزی را دارد. باتوجه به نتایج به‏دست آمده می­توان استنباط نمود که برای حفر چاه­های توسـعه­ای و تولیـدی آتی باید پارامترهای ذکر شده مد نظر قرار گرفته، به قسمت شمال­شرقی و یال جنوبی تاقدیس مارون توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of density pattern of fracture in Asmari Formation in Marun oilfield

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khoshnodkia 1
  • Hassan Amiri Bakhtiar 1
  • Heidar Basiri 2
  • Hassan Amiri Bakhtiar 1
  • Kheyrollah Noraeinezhad 1
1 NISOC
2 Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Marun oilfield is located in the middle part of Dezful Embayment and is situated along the Aghajari, Ahvaz and Ramin anticline. Given the important role of fracture characteristics for improving production, so the aim of this research is to investigate the density pattern of fracture in Asmari formation in Marun oilfield. For this purpose, results of image log, core data, graphic well log, methods of inscribed circle analysis and curvature changes geometry of anticline were analyzed. Asmari formation is the main reservoir rock in Marun oilfield that divided into five zones. Limestone and dolomite are the main lithology of zones 1, 2 and 3 which has a high density of fractures (especially in zones with 90% dolomite). Also there is less fracture density (micro fracture) in the 4 and 5 Asmari zone due to an increase of shale and marl layers and due to less break ablity has a less distribution of fractures. The result show that there are a good conformity existed between the results of inscribed circle analysis, image log, core data, curvature and the presence of fractures in Marun anticline. The data indicate that highest density of fracture density concentrates in the southern limb in the central region of anticline and also in the north limb in the northeast region of the anticline.
So, finally using these parameters, it is recommended that further development and production wells be drilled in the north eastern part of the oil filed as well as center part of southern flank of the anticline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marun oil field
  • Asmari Reservoir
  • Fracture Density
  • Image Log
  • Core data