بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ، برش چینه‌شناسی شیخ

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

‌حوضه رسوبی کپه‌داغ در شمال و شمال‌شرق ایران و در حدفاصل مرز ایران، ترکمنستان و افغانستان قرار دارد. در این حوضه، توالی‌های دریایی کرتاسه از گسترش و پراکندگی خوبی برخوردار هستند. سازندهای سرچشمه و سنگانه جز واحدهای رسوبی کرتاسه این حوضه هستند که بیشترین ضخامت این سازندها مربوط به قسمت‌های غربی حوضه کپه داغ می‌باشد. بررسی نانوفسیل‌های آهکی در برش شیخ (قسمت‌های غربی منطقه) به تشخیص 84 گونه متعلق به 35 جنس از 16 خانواده منجر شد. بر اساس نانوفسیل‌های آهکی شاخص در برش مورد مطالعه، قسمت‌های فوقانی بیوزون Watznaueria oblonga Zone (NC5)، بیوزون Chiastozygus litterarius Zone (NC6) و قسمت‌های ابتدایی بیوزون Rhagodiscus angustus Zone (NC7A) در سازند سرچشمه و بیوزون Rhagodiscus angustus Zone (NC7A) در قسمت‌های ابتدایی سازند سنگانه تشخیص داده شده است. بر این اساس سن سازند سرچشمه در برش مورد مطالعه بارمین پسین- ابتدای آپتین پسین و سن سازند سنگانه ابتدای آپتین پسین- ؟آپتین پسین پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous nannofossil biostratigraphy of Sarcheshmeh and Sanganeh formations in the west of Kopet-Dagh Basin, Sheikh Section

نویسندگان [English]

  • Anoshiravan Lotfali Kani 1
  • Azam Mahanipour 2
1 Shahid Beheshty University
2 Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Abstract
The Kopet-Dagh Basin is located in the north and north east of Iran, within the border triangle of Iran, Turkmenistan and Afghanistan. Sediments of Cretaceous age are well exposed in this basin. Sarcheshmeh and Sanganeh formations belong to the Cretaceous age in this basin and have the highest thickness in the west of the basin. Calcareous nannofossil investigation at the Sheikh section (in the west of the Kopet-Dagh Basin) lead to the recognition of 84 species from 35 genera which are belonging to 16 families. According to the index calcareous nannofossils, the upper part of NC5 Zone (Watznaueria oblonga Zone), NC6 Zone (Chiastozygus litterarius Zone) and the lower part of NC7a biozone (Rhagodiscus angustus Zone) are recognized at the Sarcheshmeh Formation and NC7a biozone (Rhagodiscus angustus Zone) is recognized at the basal part of Sanganeh Formation. Based on the calcareous nannofossils data, the age of Sarcheshmeh Formation is Late Barremian-early Late Aptian and the age of Sanganeh Formation is early Late Aptian -?Late Aptian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous Nannofossils
  • Kopet ‒ Dagh Basin
  • Sarcheshmeh Formation
  • Sanganeh Formation
  • Cretaceous