پالینواستراتیگرافی سازند سنگانه در شرق و مرکز حوضه‌رسوبی کپه داغ بر مبنای سیست داینوفلاژله‌ها

نویسندگان

1 استاد، دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  سازند سنگانه با سن کرتاسه زیرین که در سرتاسر حوضه‌رسوبی کپه داغ رخنمون دارد، به طور پیوسته بین دو سازند سرچشمه و آیتامیر قرار گرفته است. این سازند در شرق و مرکز حوضه از شیل‌های تیره با میان لایه‌های آهک و سیلت تشکیل شده است. برای بررسی داینوفلاژله‌های این سازند، چهار برش چینه‌شناسی از شرق به سمت مرکز شامل برش‌های کاریزک، مزدوران، سنگانه و قره‌سو انتخاب شدند. ضخامت برش‌های انتخاب شده به ترتیب، 320، 355، 550 و 580 متر است. از تعداد 370 نمونه برداشت شده از این چهار برش، دو برش کاریزک و مزدوران به طور کلی فاقد داینوسیست‌های شاخص برای تعیین سن بودند. داینوسیست‌های شناسائی شده در دو برش سنگانه و قره‌سو به تفکیک دو زون DZ1 و DZ2 در این برش‌ها منجر شد. داینوزون‌های تفکیک شده منطبق بر زون‌های Odontochitina operculata و Pseudoceratium turneri بوده و معرف سن آپتین پسین- آلبین آغازین برای سازند سنگانه در برش‌های مذکور است. همچنین توزیع و پراکندگی داینوفلاژله‌ها، افزایش عمق حوضه از شرق به مرکز را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palynostratigraphy of the Sanganeh Formation at the East and Central Kopeh-Dagh Basin based on dinoflagellate cysts

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghasemi-Nejad 1
  • Narges Shokri 2
  • Ali-Reza Ashouri 3
1 Tehran university
3 ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

The Sanganeh Formation (Lower Cretaceous) has cropped out across the Kopeh-Dagh Basin. The formation conformably overly the Aptian Sarcheshmeh Formation and is in turn overlain conformably by glauconitic sandstone of the Aitamir Formation. The considered formation in eastern and central parts of the basin comprises predominantly dark shale with some interbeds of limestone and siltstone. In order to analyse dinoflagellate content of this rock unit , four stratigraphic sections from east to the center of the basin including Karizak (320m), Mozduran (355m), Sanganeh (550m), and Qarah-Su (580m) were measured and sampled palynologically. A total of 370 rock samples taken from the four sections were processed palynologically and scanned under a light microscope. Of these, two sections including Karizak and Mozduran were barren of any preserved dinocysts while, the samples from other two sections (Sanganeh and Qarah-Su) yielded a relatively diverse and well preserved assemblage. According to the recognized dinocysts, two zones DZ1 and DZ2 were established in Sanganeh and Qarah-Su sections. The differentiated dinozones were coincident to Odontochitina operculata and Pseudoceratium turneri which are index for late Aptian-early Albian for the Sanganeh Formation at the mentioned stratigraphic sections. In addition, distribution and dispersion of dinoflagellate cyst contents indicate an increasing trend of the depth from east to the central parts of the Kopeh-Dagh Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East and Center of Kopeh-Dagh
  • Sanganeh Formation
  • East and Center of Kopeh
  • Dagh
  • Dinoflagellate cysts
  • Early Cretaceous