نویسندگان

هیات علمی

چکیده

       چکیده   به منظوربررسی نقش پارامتر­های راک – اول در تعیین نوع کروژن، سیستم تراکت و پتانسیل هیدروکربن زایی، سه ناحیه متفاوت {سازند پابده در زون زاگرس چین خورده، زیر زون رزن- آبگرم (رسوبات ژوراسیک برش ده لیان و قمشلو) ومغزه 15 متری از رسوبات بستر خلیج فارس در ناحیه بوشهر} مورد نمونه برداری قرار گرفتند. مشاهدات صحرائی و بررسی­های صورت گرفته بر رخساره­های ژوراسیک زیر زون رزن- آبگرم نمایانگر آن است که برش قمشلو از چهار بخش (ماسه سنگ زیرین، شیل­های ماسه­ای، ماسه سنگ بالایی و تناوب ماسه سنگ با شیل­های میکادار) و برش ده لیان از پنج بخش (شیل، سیلتستون، ماسه سنگ زیرین، آهک­های ماسه­ای و ماسه سنگ بالایی) تشکیل شده است. بر اساس مطالعات مشابه انجام شده بر رخساره­های سازند پابده (مادستون، پکستون، وکستون و شیل) هفت گروه رخساره میکروسکوپی ( Microfacies ) شناسایی گردیدند. بر اساس آنالیز دانه بندی صورت گرفته بر مغزه مطالعه شده از رسوبات بستر خلیج فارس در منطقه ساحلی بوشهر 5 نوع رسوب سیلت رسی، رس سیلتی، گل ماسه­ای، گل گراولی و ماسه گلی گراولی شناسایی شدند.   بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، 65 درصد نمونه­های بیتومین دار بخش­های میانی و تحتانی سازند پابده در مرحله بالغ (تولید نفت) و 35 درصد آن­ها در مرحله نابالغ قرار گرفته­اند. بر اساس همین مطالعات نمونه­های زیر زون رزن- آبگرم، گاز زا می­باشند ولی از نظر توان هیدرو کربن زایی در رتبه ضعیف ( Poor ) قرار می­گیرند. با بررسی کروژن­های مطالعه شده، در سازند پابده فراوانی با کروژن­های تیپ II و II-III ، در مغزه بوشهر فراوانی با کروژن­های تیپ II ، III و مخلوط II-III و در زیر زون رزن – آبگرم فراوانی با کروژن­های تیپ III و IV می­باشد. بر اساس دیاگرام شاخص هیدروژن در برابر TOC ، نتایج زیر بدست می­آید: برای مغزه بوشهر، 73 درصد از نمونه­های مطالعه شده مرحله پیشروی آب دریا و 27 درصد مرحله سطح پایین آب را نشان می­دهند. همچنین نمونه­های سازند پابده مرحله پیشروی آب دریا و نمونه­های زیر زون رزن – آبگرم مرحله سطح پایین آب را نشان می­دهند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of system tract, kerogen type and hydrocarbon production potential, using Rock-eval parameters (examples from Pabdeh Formation, Razan/Ab-e-Garm subzone and Persian Gulf bed sediments)

چکیده [English]

      Abstract   In order to determine kerogen type, system tract and hydrocarbon production potential three different regions, including Pabdeh Formation in folded Zagros zone, Razan/Ab-e-Garm subzone (Jurassic sediments of Dehlyan and Ghameshlo sections) and 15m core of the Persian Gulf bed sediments in Bushehr region were investigated using Rock-eval parameters. Field studies and examinations on Jurassic facies of Razan/Ab-e-Garm subzone indicate that Ghameshlo section contains four parts (lower sandstone, sandy shale, upper sandstone and alternation of sandstone and mica-bearing shale), and Dehlyan section has five parts (shale, siltstone, lower sandstone, sandy limestones and upper sandstone). Based on similar studies on Pabdeh Formation facies (mudstone, packstone, wackestone and shale), seven group of microfacies were studied. Based on granulometry analysis on studied core of the Persian Gulf in the coastal area of Bushehr, five sedimentary types comprising clayey silt, sandy mud, Gravelly mud, gravelly muddy sand were determined. Based on organic geochemistry studies, 65% of bitumen-bearing samples in of middle and lower parts of pabdeh formation are in mature (oil-prone), and 35% in immature stages. Based on these studies, samples of Razan/Ab-e- Garm subzone produce gas. But these mentioned samples are poor in hydrocarbon generation. Studied kerogens indicate the following results kerogen types II and II-III are the most abundant in Pabdeh Formation, kerogen types II,III and mixture of II-III are in majority in Bushehr core, and kerogen types III and IV are the commonest in Razan/Ab-e-Garm subzone. Based on hydrogen index versus TOC (total organic carbon) diagram, the results are as follows.In Bushehr core, 73% of studied samples indicate transgressive systems tract, and 27% of them are placed in low stand system tract. Meanwhile, Pabdeh Formation samples indicate transgressive systems tract, and Razan/Ab-e-Garm samples exhibit low stand system tract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Rock
  • Keywords : Rock-Eval
  • Eval
  • Kerogen
  • System tract
  • hydrocarbon potentiality
  • Transgressive systems tract
  • Organic geochemistry