نویسندگان

چکیده

      چکیده   سازند سروک از گروه بنگستان یک سکانس کربناته ضخیم لایه در حوضه زاگرس است که در یال شمالی و جنوبی کوه میش در منطقه گچساران از نظر ژئوشیمی رسوبی مطالعه شده است. ضخامت نهشته‎های کربناته سازند سروک در یال شمالی 252 متر و در یال جنوبی 348 متر است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‎ای نشان می‎دهد که سازند سروک در یک رمپ کربناته به‎جای گذاشته شده است به‎طوری که عمق حوضه در یال شمالی بیشتر از یال جنوبی بوده است. سیمانی‎شدن، میکریتی‎شدن و گلاکونیتی‎شدن از مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی شناسایی شده در سازند سروک است. مطالعه با میکروسکوپ کاتدولومینسانس، نشان‎دهنده سیمان دریایی و متائوریکی در نمونه‎های یال جنوبی کوه میش است. تغییرات عناصر اصلی و فرعی و ایزوتوپ اکسیژن و کربن کمک به تفکیک نهشته‎های رسوبی سازند سروک در یال شمالی و جنوبی کوه میش از یکدیگر نموده است. تغییرات (1000*Sr/Ca (wt)) در برابر Fe و Mn نشانگر بسته تا نیمه بسته بودن سیستم دیاژنتیکی در یال شمالی کوه میش و نیمه بسته بودن سیستم دیاژنتیکی در یال جنوبی کوه میش است. روند تغییرات ایزوتوپ اکسیژن در برابر کربن در نمونه‎های آهکی سازند سروک بیانگر دیاژنز در یک سیستم فریاتیک دریایی در یال شمالی کوه میش و دیاژنز متائوریکی در یال جنوبی کوه میش است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of geochemistry in diagenetic features and sedimentary characteristics of Sarvak Formation, north and south flank of Mish Anticline, Gachsaran area

چکیده [English]

      Abstract   Sarvak Formation of Bangestan group is a thick sequence of carbonate rocks in Zagros basin which studied geochemically in north and south flank of Mish anticline, Gachsaran area. The thicknesses of Sarvak carbonates are 252 m in north flank of Mish anticline and 348 m in south flank of Mish anticline. Petrographic studies and microfacies analysis indicate that Sarvak Formation precipitated in a carbonate ramp so that the depth of basin is more in north flank in compare with south flank. Cementation, micritization and glauconitization are the main diagenetic features in Sarvak Formation. Cathodluminescence studies illustrated marine and meteoric cementations in south flank of Mish anticline. Variation of trace and major elements and carbon and oxygen isotopes help to separate Sarvak Formation deposits in north and south flanks of Mish anticline. Furthermore, 1000*Sr/Ca (wt) versus Fe and Mn suggest closed to semi-closed digenetic system for north flank of Mish anticline and closed digenetic system for south flank of Mish anticline. Variations of oxygen versus carbon isotope in Sarvak limestone indicate marine Phreatic and Meteoric digenesis for north and south flanks of Mish anticline, respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Diagenesis
  • Sedimentary geochemistry
  • Trace and major Elements
  • Carbon and oxygen isotopes
  • Sarvak Formation