نویسندگان

چکیده

      سحر عبدل زاده، کارشناس ارشد نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   محمد رضا کمالی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران *   حسن امیری بختیار، دکتری، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   مسعود شایسته، کارشناس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   میر حسن موسوی، استادیار گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان     چکیده   بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازندهای گدوان، کژدمی و پابده به عنوان سنگهای منشاء احتمالی در میدان عظیم نفتی آغاجاری با استفاده از دستگاه پیرولیز راک-اول 6، نشان داد که سازندهای گدوان و بویژه کژدمی توانایی زایش هیدروکربور را پیدا نموده است. نتایج نشان می دهد که پتانسیل تولید هیدروکربور سازند گدوان در این میدان پایین بوده، در حالیکه سازندهای کژدمی و پابده از پتانسیل تولید خوبی برخوردار است. مواد آلی سازند گدوان، کژدمی و پابده بترتیب از نوع کروژن III ، II/III و II می باشد. نمونه های سازند گدوان و کژدمی با توجه به مقادیر T max دارای بلوغ حرارتی هستند که نشان دهنده ورود تمامی نمونه های این دو سازند به درون پنجره نفتی است، درصورتیکه سازند پابده نابالغ است و امکان زایش هیدروکربور را ندارد. منحنی تعیین رخساره آلی نیز نشان دهنده رخساره آلی C برای سازند گدوان، BC برای سازند کژدمی و B-BC برای سازند پابده بوده که نشانگر شرایط محیط دریایی نسبتا احیایی تا اکسیدان می باشد. در آخر از میان این سه سازند کاندید سنگ منشاء، سازند کژدمی را با توجه به مقدار کربن زنده، پتانسیل زایش و بلوغ حرارتی مناسب بعنوان سنگ منشاء میدان آغاجاری معرفی می نماید.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydrocarbon potential of probable source rocks in Aghajari oilfield

چکیده [English]

    Abstract   Investigating on hydrocarbon source rock potentiality of Gadvan, Kazhdumi and Pabdeh formations using Rock-Eval pyrolysis in Aghajari giant oilfield shows that Gadvan and particulary Kazhdumi formations have potential to generate hydrocarbon. Results indicate that hydrocarbon potential is low for Gadvan Formation while, the Kazhdumi and Pabdeh formations show much better potential. Type of organic matter indicates that Gadvan, Kazhdumi and Pabdeh formations contain type III, II/III and II kerogen, respectively. Based on Tmax values derived from Rock - Eval pyrolysis, Gadvan and Kazhdumi formations are thermally mature and entered oil window stage while none of Pabdeh samples crossed it to catagenetic stage. Organic facies C for Gadvan Formation, BC for Kazhdumi Formation and B-BC for Pabdeh Formation are deduced from organic facies curve suggesting, marine persistent anoxic to oxidizing conditions prevailed during deposition. Finally, amongst the three studied formations, Kazhdumi Formation with highest organic carbon content, better potential and optimum thermal maturation is introduced as the best source rock for ail accumulation in Aghajari oilfield  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Source rock potential
  • Kerogen
  • Maturation
  • Oil window
  • Aghajari oilfield