نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد، شرکت نفت (مدیریت اکتشافات) تهران

چکیده

 
به منظور تفسیر رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک (به سن آلبین پسین-سنومانین در ناحیه مورد مطالعه) در منطقه جنوب غرب بروجن، یک برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی هشت ریز رخساره متفاوت تشخیص داده شد که در چهار محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند. با توجه به رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی رسوبگذاری سازند سروک در منطقه مورد مطالعه در یک رمپ کربناته صورت گرفته است. سه سکانس رسوبی درجه 3  در سازند سروک بر اساس روند عمیق و کم عمق شدگی تشخیص داده شده است. بخش بالایی سازند کژدمی نشانگر دسته رسوبی پیشرونده TST  سکانس اول می­باشد. مرز بین سازند کژدمی و سازند سروک به عنوان mfs و بخش قاعده ای سازند سروک به عنوان HST  سکانس اول در نظر گرفته شده است. سکانس دوم به سن سنومانین بوده و در بر گیرنده  بخش میانی سازند سروک است. این سکانس با انباشتگی عمودی رخساره­های تالاب مشخص می­شود. سکانس سوم به سن سنومانین میانی، رسوبات بخش بالایی سازند سروک را در بر می گیرد. دسته رسوبیTST از رخساره­های سد و دریای باز تشکیل شده است. سنگ­های تشکیل دهنده HST عمدتا از رخساره های تالاب تشکیل گردیده­اند. مرز بین سکانس سوم و سازند گورپی با ناپیوستگی نوع 1 مشخص می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequence stratigraphy and microfacies analysis Sarvak Formation insouthwest of Borujen area

نویسندگان [English]

  • A Taheri 1
  • H Soradeghi 2

1 Associate Professor, Department of Geology, Shahrood University of Technology

2 M.Sc. NIOC

چکیده [English]

 In order to interpret the facies, depositional environment and sequence stratigraphy of  the Sarvak Formation (L. Albian-Cenomanian in study area) in SW Brojen area, one stratigraphic section were studied. Eight different microfacies have been recognized, which can be grouped into four depositional environments: tidal flat, lagoon, shoal and slope. The Sarvak Formation represents sedimentation on a carbonate ramp. Three third-order sequences are identified in the Sarvak Formation, on the basis of deepening and shallowing patterns in the microfacies. The upper part of the Kazhdumi Formation is considered as the TST of sequence 1. The boundary between Kazhdumi and Sarvak formations is considered as mfs. The HST of sequence 1 is recorded in the Sarvak Formation. The SB between sequence 3 and overlying formation (Gurpi Formation) is considered as SB1.                                                                              
  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak Formation
  • Microfacies
  • Ramp
  • Sequence stratigraphy
  • Brujen

 

1- اصیلیان مهابادی، ح. و ی. لاسمی، 1386، محیط های رسوبی و جینه نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس. فصلنامه علوم زمین، جلد63، ص 40-30.

2- جلیلیان، ع. ح.، 1375، بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در مناطق خوزستان و لرستان. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، 140ص.

3- رحیمی نژاد، ا. ح.، ح. وزیری مقدم، و ع.، صیرفیان، 1385، بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس ها سازند سروک در میدان نفتی گچساران (چاه شماره 55). مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 21، ص 103-87 .

4- غبیشاوی، ع.، 1388، چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس بنگستان و میدان پارسی. پایانامه دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، 195ص.                                                                                     

5- فرزدی، پ، 1371، محیط رسوبی و میکروفاسیس های سازند سروک در طاقدیس نار (شمال شرق بندر کنگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران، 108ص.

6- کیوانی، ف، 1372، بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی اهواز (درزفول شمالی)، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد اسلامی، 115ص.

7- لاسمی، ی.، ع. ح.، جلیلیان، 1376، بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در مناطق خوزستان ولرستان. فصلنامه علوم زمین شماره 26-25، ص 59-48.

8- مطیعی، ه.، 1372، چینه شناسی زاگرس. سازمان زمین شناسی کشور، 589ص.

9- لاسمی، ی. و کاوسی، ع.، 1384، جینه نگاری سازند سروک در جنوب خاور لرستان و شمال زون ایذه و کاربرد آن در اکتشاف هیدروکربور. نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

10- لاسمی، ی. و جلیلیان، ع. ح.، 1376، بررسیمیکروفاسیسهاومحیطرسوبیسازندسروکدرمناطقخوزستانولرستان، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم زمین، شماره 26، ص 60- 48.

11- ناصری، ن.، 1384، ژئوشیمی، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در مقطع نمونه در طاقدیس کوه بنگستان و مقایسه آن با مقطع تحت الارضی در چاه پارسی 35: رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 145 ص.

12- وزیری مقدم، ح.، و ا.، صفری، 1382، بررسی رخساره های آهکی و تفسیر محیط رسوب­گذاری سازند سروک در ناحیه سمیرم. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 18، ص 74-59.

13- Aguilera-Franco, N., U., Hernandez-Romano, 2004, Cenomanian-Turonian facies succession in the Guerrero-Morelos Basin, Southern Mexico: Sedimentary Geology, v. 170, p. 135–162.

14- Burchette. T. P., and V. P., Wright, 1992, Carbonate ramp depositional system: Sedimentary Geology, v. 79, p. 3-57.

15- Carannanate, G., D., Ruberti, and M. Sirna, 2000, Upper Cretaceous low-energy ramp limestones from the Sorrento Peninsula (southern Apennines, Italy): micro and macrofossil associations and their significance in the depositional sequences: Sedimentary Geology, v. 132, p. 89-124.

16- Dunham, R. J., 1962, Calssification of carbonate rock according to depositional texture. In: W. E. Ham (Ed.,) Classification of carbonate rocks, a symposium: Am. Assoc. Petrol. Geol., Mem. 1, p. 108-121.

17- Emery, D., K.J., Myers, 1996, Sequence Stratigraphy, Blackwell Science, Oxfordp, 297 p.

18- Flügle, E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application. Berlin, Springer- Verlag, 976p.

19- Geel, T., 2000, Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope deposits: Empirical models based on microfacies analysis of Plaeogene deposits in Southeastern Spain, Palaeo., Palaeo., Palaeo., v. 155,  p. 211-238.

20-  Ghabeishavi, A., H., Vaziri-Moghaddam and A., Taheri, 2008, Facies distribution and sequence Stratigraphy of the Coniacian-Santonian succession of the Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticlin, SW Iran: Facies, v. 55, p. 243-257.

21-  Ghabeishavi, A., H., Vaziri-Moghaddam, A., Taheri, and F., Taati, 2009, Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran: Journalof Asian Earth Sciences, v.11, p. 212-223.

22- Grafe, K. U., 2005, Late Cretaceous benthic foraminifera from the Basque- Cantabrian Basin, Northern Spain: Ibriam Geology, v. 31, p. 277- 298.

23- Haq, B.U., J., Hardenbol, and P.R.,Vail, 1987, Chronology of fluctuating  sea level  since the Triassic: Science, v. 235, p. 1156-1167.

24- Haq, B.U. and A.M. Al-Qahtani 2002, Phanerozoic regional Cycle Chart of sea level changes for the Arabian Platform. American Association of Petroleum Geologists, International Petroleum Conference and Exhibition, Cairo, Egypt, Abstracts, p. A40.

25- James, G. A., and J. G. Wynd, 1965, Stratigraphic Nomenclature of Iranian oil Consertium area: Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists Memoir, v. 49, no.12, p. 2206-2242.

26- Read, J. F., 1985, Carbonate platform facies models: Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., v. 69, no. l, p.1-21.

27- Reading, H. G., 1996, Sedimentary Environment and Facies: Blackwell Science Publication, 615 p.

28- Reiss, Z., and L. Hottinger, 1984, The Gulf of Aqaba; Ecological Micropaleontology: Ecological Study 50, Springer, Berlin, 354 p.

29- Sharland, P.R., R. Archer, D.M. Casey, R.B. Davies, S.H. Hall, A.P. Heward, A.D. Horbury and M.D. Simmons 2001, Arabian Plate Sequence Stratigraphy. GeoArabia Special Publication 2, Gulf PetroLink, Bahrain, 371 p., with 3 charts.

30- Sharland, P.R., D.M. Casey, R.B. Davies, M.D. Simmons and O.E. Sutcliffe 2004, Arabian Plate Sequence Stratigraphy: GeoArabia, v. 9, no. 1, p. 199-214.

31- Simmons, M.D., P.R. Sharland, D.M. Casey, R.B. Davies and  O.E. Sutcliffe 2007, Arabian Plate sequence stratigraphy: Potential implications for global chronostratigraphy: GeoArabia, v. 12, no. 4, p. 101-130.

32- Steinhauff, D.M., and K.R., Walker, 1996, Sequence stratigraphy of an apparently non-cyclic carbonate succession: recognizing subaerial exposure in a largely subtidal, Middle Ordovician stratigraphic sequence in eastern Tennessee. In: Witzke, G.A., Ludvingson, J.E., Day, B.J. (Eds), Paleozoic Sequence Stratigraphy: Views from the North American Craton. Special Paper-Geological Society of America, v. 306, p. 87–115.

33- Tomasovych A. 2004. Microfacies and depositional environment of anUpper Triassic intra-platform carbonate basin: the Fatric Unit ofWest Carpathians (Slovakia). Facies, v.50, p. 77–105.

34- Tucker, M. E., and V. P. Wright, 1990, Carbonate sedimentology:Blackwell Science Publication, Oxford, 425 p.

35- Van Wagoner, J. C., H. W., Posamentier, R. M. Jr., Mitchum, P. R., Vail, J. F., Sarg, T. S., Loutit, and J. Hardenbol, 1988, An overview of sequence stratigraphy and key definitions. In Sea Level Changes–An Integrated ApproachC. K. Wilgus, B. S. Hastings,-C. G. St. C. Kendall, H. W. Posamentier, C. A. Ross and J. C. Van Wagoner, Eds.),  SEPM Special Publication v. 42, p. 39–45.

36- Wilson, J. L., 1975, Carbonate facies in geologic history: Springer- Verlag, New York, 471 p.

37- Zhicheng, Z., H., Willenms, and Z., Binggao, 1996, Marine Cretaceous-Paleogene biofacies and ichnofacies in southern Tiber, China, and their sedimentary significance: Marine Micropalaeontology, v. 32, p. 3-29.