1. فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی

علی کدخدائی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-26

چکیده
           چکیده   فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان در میدان پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله مهمترین این فرآیندها تشکیل سیمان انیدریت­ است که بصورت لایه­ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده تخلخل و فراگیر، ندولی و بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه­­ای گسترش یافته است. این بافتها طی مراحل ...  بیشتر

2. میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

عزیزاله طاهری؛ حسن سرادقی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 27-40

چکیده
    به منظور تفسیر رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک (به سن آلبین پسین-سنومانین در ناحیه مورد مطالعه) در منطقه جنوب غرب بروجن، یک برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناختی هشت ریز رخساره متفاوت تشخیص داده شد که در چهار محیط رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته ...  بیشتر

3. مدل‌سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه زایش هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران

بهرام علیزاده؛ مرضیه فولادوند

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 41-52

چکیده
     در این مطالعه مدلسازی حرارتی توسط نرم افزار مدلسازی پارس (Pars Basin Modeler, PBM) که اطلاعات چینه شناسی، گرادیان ژئوترمال حال و دمای سطحی فعلی به آن ارائه شده است، انجام و به دنبال آن کالیبراسیون مدل به کمک داده­های پیرولیز راک ایول و انعکاس ویترینایت صورت پذیرفت.  مدل‌های Tmax و Easy RO%  نشان دهنده ورود سازندهای گورپی، لافان و کژدمی ...  بیشتر

4. مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 51-72

چکیده
    سازند سروک، با سن کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)، در حوضه زاگرس و در جنوب غربی ایران گسترش دارد و به طور عمده از کربنات و مقدار کمتری شیل و مارن تشکیل شده است. این سازند دومین سنگ مخزن کربناته مهم در منطقه زاگرس است. برای بررسی تأثیر فرایندهای دیاژنزی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی بر خصوصیات مخزنی سازند سروک، از داده­های پتروگرافی ...  بیشتر

5. شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس

رضا بهبهانی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ زهره آتشمرد

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 73-96

چکیده
       سازند پابده در مناطق مورد مطالعه (در شمال غرب حوضه زاگرس و فروافتادگی دزفول شمالی) از تناوب سنگ آهک‌های نازک لایه تا ضخیم لایه (مادستون آهکی، وکستون، پکستون و گرینستون) و شیل‌های خاکستری روشن تا تیره که غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند، تشکیل شده است. با توجه به ویژگی رخساره‌های میکروسکوپی مطالعه شده و بررسی تغییرات ...  بیشتر

6. ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی، جنوب غربی ایران

جواد هنرمند؛ ایرج مداحی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 97-114

چکیده
    سازند سروک به سن کرتاسه (آلبین-تورونین)، در میدان نفتی آزادگان در جنوب غرب ایران از توالی ضخیمی از نهشته های کربناته تشکیل شده است. تلفیق مطالعات ماکرو- میکروسکوپی با نشانگرهای لرزه ای نشان می دهد که افق مخزنی بخش بالایی سازند سروک در میدان مورد مطالعه از 4 رخساره رسوبی تشکیل شده است. این رخساره ها که شامل (1) وکستون تا پکستون الیگوستجینیددار، ...  بیشتر

7. محیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان بر روی کمان قطر- فارس و حاشیه شرقی آن: میادین پارس جنوبی و سلمان

مریم فتوت؛ غزل هاشمی حسینی؛ حسین رحیم پور بناب

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 115-136

چکیده
    مخزن هیدروکربوری پرمین- تریاس سازندهای دالان- کنگان (هم‌ارز سازند خوف) میزبان اصلی مخازن گاز طبیعی در خلیج‌فارس هستند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات رخساره‌ها در بخش دالان بالایی در میادین پارس‌جنوبی و سلمان است. برای بازسازی بهتر توزیع چینه‌نگاری و فضایی رخساره‌ها دو چاه انتخاب شد. آنالیز رخساره‌ها در چاه‌های مطالعه شده ...  بیشتر

8. رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 137-154

چکیده
    نهشته های آبرفتی حاشیه رودخانه زاینده رود با ضخامت 3-4 متر در محدوده قورتان – ورزنه،را نهشته های به طرف بالا ریز شونده گراولی، ماسه ای و گلی تشکیل می دهند.این نهشته ها شامل ده رخساره رسوبی گراول ماتریکس پشتیبان (Gmm)، گراول دانه پشتیبان (Gcm,Gci)، گراول دانه پشتیبان با لایه بندی افقی (Gh)، گراول با لایه بندی مسطح (Gp)، گراول با لایه بندی ...  بیشتر