دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1390 
اثر رخساره ها و اهمیت محیطی اثر فسیل ها در سازند آیتامیرحوضه کپه داغ

صفحه 41-62

محمود عاشوری؛ محمود شرفی؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی


ارزیابی سازندهای رسوبی ساختگاه سد تنگاب سمیرم با تأکید بر نشت

صفحه 119-136

رسول اجل لوئیان؛ ابراهیم کثیری دولت آبادی؛ مهرداد پسندی؛ محسن رضایی