نویسنده

مربی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

     مدل‌سازی یک بعدی فرایند نفت‌زایی از روش‌های مورد استفاده در بررسی سیستم‌های نفتی است. بدین منظور با استفاده از این روش سنگ‌های منشأ نفت‌های میدان پازنان مورد بررسی قرار گرفت و تاریخچه پختگی و هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ آن بدست آمد.   مدل‌سازی فرایند نفت‌زایی میدان پازنان در تاقدیس و ناودیس‌های جنوب و شمال برای سنگ‌های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو انجام شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که وضعیت نفت‌زایی سنگ‌های منشأ در چاه‌های نفت حفر شده در مقایسه با وضعیت آنها در ناودیس‌های مجاور تفاوت چشمگیری دارند. این تفاوت به گونه‌ای است که برای مثال سازند پابده در تاقدیس پازنان به نفت‌زایی نرسیده است در حالیکه در ناودیس شمالی، این میدان در پیک فرایند نفت‌زایی قرار دارد.   تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ بدست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که میزان هیدروکربن تولیدی سنگ منشأ پابده و کژدمی در ناودیس‌ها بسیار بیشتر از تاقدیس‌ها است. همچنین سازند‌های گرو و سرگلو بیش از سنگ‌های منشأ‌ پابده و کژدمی نفت‌زایی کرده‌اند.      

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

1D modeling of oil generation from source rocks in the Pazanan field

نویسنده [English]

  • A Zeinalzadeh

Instructor, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

چکیده [English]

 1D modeling of oil generation is one of the methods used in petroleum system investigations. The candidate source rocks in the Pazanan field were subjected to 1D thermal modeling in order to investigate their maturation history and hydrocarbon generation. Oil generation modeling of the Pabdeh, Kazhdumi, Garau and Sargelu source rocks were constructed, in the Pazanan anticline and also in southern and northern synclines. Based on the investigation done during this study, it is evident, that there are significant differences between oil generations in the drilled wells in comparison to the adjacent synclines. These differences indicate that for example the Pabdeh Formation in Pazanan anticline is not reached to oil generation, while it is in peak of oil generation in northern syncline.   The obtained oil generation history of source rocks during this study showed that quantity of oil generated of the Pabdeh and Kazdumi source rocks in synclines are more than anticline. In addition the oil generated from Garau and Sargelu formations is more than that of Pabdeh and Kazdumi source rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Basin modeling
  • Petroleum system
  • Pazanan field
  • source rocks

 

1-                  اشکان، س.ع.م.، 1383، اصول مطالعات ژئوشیمیایی سنگ‌های منشأ هیدروکربوری و نفت‌ها با نگرشی ویژه به حوضه رسوبی زاگرس: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، ص 355.

2-                  زینل‌زاده، ا.، م.ر. رضایی، م.ر. کمالی،1383، نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول: مجله علوم دانشگاه تهران،  جلد 30، شماره 2، ص 247-258.

3-                  فکوری، ق. ع.، 1383، گزارش تکمیلی زمین شناسی چاه بی‌بی‌حکیمه 120 ( ناحیه دزفول جنوبی)، مدیریت اکتشاف و تولید.

4-                  مطیعی، ه.، 1374، زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی نفت زاگرس، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، 1009 ص.

5-                  Ala, M.A., R.R.F. Kinghorn, and M. Rahman, 1980, Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, Southwest Iran: Jou. of  Pet. Geo., v. 3, p. 61-89.

6-                  Ashkan, S.A.M. and H. Amiri Bakhtiar, 2010, Geochemical study of Asmari and Khami reservoir gases and its correlation with source rocks in Pazanan field, south west of Iran: 14th Inti. Oil, Gas and Petrochemical Congress.

7-                  Barker, C. 1996, Thermal modeling of petroleum generation: theory and application: Elsevier Developments in Petroleum Science v. 45, 512p.

8-                  Bordenave, M. L., and J. A. Hegre, 2010, Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems. In: P. Leturmy, and C. Robin, (Eds.), Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic–Cenozoic, Geological Society, London, Special Publications, v. 330, p.291-353.

9-                  Bordenave, M.L., 2008, The origin of the Permo-Triassic gas accumulations in the Iranian Zagros foldbelt and contiguous offshore areas: a review of the Paleozoic petroleum system: Jou. of Pet. Geol., v. 31, p.3-42.

10-              Bordenave, M.L., and J.A. Hegre, 2005, The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful Embayment, Zagros fold belt, Iran: Jou. Of Pet. Geol., v. 28, p. 339-368.

11-              Burwood R., 1978, Well Bangestan-1 source rock potential evaluation and characterisation, Oil Service Company of Iran, Technical Note, No. 2/1978.

12-              Hantschel, T., and A. Kauerauf, 2009, Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling: Springer-Verlag, 425p.

13-              Koop W.J., 1977, Basement depth map: Oil Service Company of Iran, Drawing No. 32661.

14-              Koop, W.J., and Orbell, 1977, Regional chronostratigraphic thickness and facies distribution maps of SW Iran Area (Permian and younger): Oil Service Company of Iran, Geological Report No. 1269 (Unpub).

15-              Orbell, G., 1977, Geothermal gradient map: Oil Service Company of Iran, Drawing No. 327091.

16-              Rudkiewicz, J.L., S. Sherkati, and J. Letouzey, 2007, Evolution of Maturity in Northern Fars and in the Izeh Zone (Iranian Zagros) and Link with Hydrocarbon Prospectivity. In: O. Lacombe, J. Lave, F. Roure, and J. Verges, (Eds.), Thrust Belts and Foreland Basins, Springer, p. 1-17.

17-              Sajadi F., 1976, well completion report Pazanan -17, Oil Service Company of Iran.

18-               Stedudehnia A., and Perry J.T., 1966, Geological compliation map Bandar-E Deylam, Scale 1:100000, Iran oil Operation Company, Sheet No. 20841W.