نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

3 استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 
مخزن هیدروکربوری پرمین- تریاس سازندهای دالان- کنگان (هم‌ارز سازند خوف) میزبان اصلی مخازن گاز طبیعی در خلیج‌فارس هستند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات رخساره‌ها در بخش دالان بالایی در میادین پارس‌جنوبی و سلمان است. برای بازسازی بهتر توزیع چینه‌نگاری و فضایی رخساره‌ها دو چاه انتخاب شد. آنالیز رخساره‌ها در چاه‌های مطالعه شده نشان می‌دهد که توالی رسوبی شامل سنگ آهک، دولومیت و تبخیری است که در نواحی داخلی تا ابتدای بخش‌های میانی یک رمپ کربناته هموکلینال نهشته شده‌اند. مطالعه پتروگرافی مقاطع نازک منجر به شناسایی 15 میکروفاسیس و در نهایت 4 محیط مجزا شامل 1- سوپراتایدال (سبخا)، 2- لاگون، 3- پشته‌های زیر‌آبی سدی و 4- دریای باز شده است. این بررسی نشان می‌دهد که رخساره‌ها در میدان سلمان در یک محیط کم‌عمقتر نسبت به پارس‌جنوبی نهشته شده‌اند. بازسازی جغرافیای دیرینه پلیت‌ عربی نشان می‌دهد که میدان سلمان و میادین مجاور آن حاصل تکتونیسم و بالاآمدگی نمک هستند. بنابراین تشکیل رخساره‌های کم‌عمق تر در این میدان (نسبت به پارس‌جنوبی) ممکن است در ارتباط با این مسئله باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sedimentary environment of the Upper Dalan Member in the Qatar- Fars Arc and its eastern margins: South Pars and Salman fields

نویسندگان [English]

 • M Fotovat 1
 • Gh Hashemi Hosseini 2
 • H Rahimpour-Bonab 3

1 M.Sc. Student, University of Tarbiat Moallem

2 M.Sc. Student, University of Tehran

3 Professor, Department of Geology, University of Tehran

چکیده [English]

Permian-Triassic (P-T) hydrocarbon reservoir of the Upper Dalan and Kangan formations (equivalents of the Khuff Formation) are the main hosts of natural gas in the Persian Gulf. The purpose of this study is to investigate and compare of facies changes of Upper Dalan in the South Pars and Salman fields. To better constrain the spatial and stratigraphic distribution of the depositional facies two wells are selected. Facies analysis in the studied wells indicates that these sediments consist of limestone, dolomite and evaporite that were deposited in the inner to beginning of the middle parts of homoclinal carbonate ramp. Petrographic study led to identification fifteen facies and four distinct setting: 1-supratidal (sabkha), 2-lagoon, 3-shoal barrier and 4-open marine. This study showed that facies in Salman field were deposited in a shallower setting than the South Pars. Paleogeographic reconstruction of Arabian plate indicate that the Salman and it's adjacent fields are the result of salt tectonic. The predominance of shallower facies in the latter field could be related to this theory.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upper Dalan
 • Qatar- Fars Arc
 • Microfacies
 • Sedimentary environment
 • South Pars Field
 • Salman field
 • Qatar
 • Fars Arc