نویسندگان

چکیده

        چکیده   سنگ­های دربرگیرنده کانسار سرب و روی معدن ایرانکوه عمدتاً سنگ­های کربناتی کرتاسه و شیل ژوراسیک است. نهشته­های ژوراسیک در منطقه، شامل شیل ­ های خاکستری تیره، شیل زیتونی و ماسه سنگ می­باشند که سنگ­های کربناتی کرتاسه با دگرشیبی زاویه­دار بر روی آن­ها قرار می­گیرند. کانه­زایی عمدتاً در نهشته­های کربناته صورت پذیرفته ولی به دلیل تمرکز قابل­توجه فلزات سنگین در شیل­ها، در این تحقیق به بررسی نقش آن­ها به عنوان منشاء فلزات کانسار پرداخته‌ایم. در راستای این هدف مطالعه صحرایی، ژئوشیمیایی و بررسی کانی­شناسی شیل ­ ها انجام شد. از آنجاییکه سیالات درگیر از شواهد کلیدی برای تعیین منشاء کانسار می باشد، با انتخاب و تهیه تعدادی نمونه از کانسار به این موضوع نیز پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه ژئوشیمیایی جذب اتمی عناصر سرب، روی، نقره و نیکل تغییرات بارزی را در غلظت این فلزات در نقاط گسل­خورده، نمونه­هایی که کمتر تحت تأثیر محلول­های آبگین قرار گرفته­اند و یا نواحی دارای کانه­زایی نشان می­دهد. بر­اساس مطالعات میکروترمومتری و رسم نمودار شوری- دمای همگن­شدن سیالات درگیر، نمونه­های مربوط به این کانسار دمای همگن­شدگی بین C ˚ 160- 100 و شوری 22- 17 درصد وزنی معادل نمک­طعام دارد و در محدوده ذخایر سرب و روی تیپ دره می­سی­سی­پی قرار می­گیرد. بر­اساس این مطالعات سیالات مسبب کانه­زایی شباهت زیادی با شورابه­های حوضه­ای دارند و به نظر می­رسد که محتوی فلزات این سیالات با شستشوی شیل­های ژوراسیک بالا رفته و در امتداد گسل­ها و شکستگی­ها صعود کرده و در نهایت این سیالات در اثر مخلوط شدن با آب­های جوی بار خود را در آهک کرتاسه به جا گذاشته است.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the genesis of metals and ore bearing fluids in Irankuh Pb-Zn deposit

چکیده [English]

         Abstract     The Cretaceous limestone and Jurassic shale are the main country rocks of Zn-Pb Irankuh mine. Jurassic units in this region are composed of dark and olive shale and sandstone that are unconformably covered by Cretaceous carbonate rocks. Mineralization has mainly occurred in carbonate rocks, but because of the high concentration of heavy metals in shales, they are selected for the investigation of their role as a probable source of metals in mineralization. For this purpose, field, geochemical and mineralogical studies were carried on the samples selected from shale unit. Also, due to the importance of the fluid inclusions in study of the origin of deposits, some samples were selected and prepared for this purpose.   Atomic absorption geochemical analysis results for Zn, Pb, Ag, Ni elements has revealed a wide range of changes in their concentration in faulted rocks, unaffected rocks from the ore bearing fluids and mineralized regions. Microthermometric studies of the samples show a homogenization temperature range of 100-160 ° C and a salinity range of 17-22 eq. wt% NaCl which is well confined to that range of Mississippi valley-type Pb-Zn ore deposits. Based on the results of this research, it seems that ore bearing fluids in this area have many similarities with the basinal brines and it seems that ore elements were leached from the shale units and upwelled along the fault and fractures which has at last mixed with ground waters and mineralization has occurred in the carbonate rocks.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Irankuh
  • Shale
  • Heavy Metals
  • Fluid inclusion