نویسندگان

چکیده

    چکیده   جزیره قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس در منتهی الیه خاوری رشته کوه زاگرس، به موازات ساحل قرار داشته و جزئی از زاگرس چین خورده و زیر پهنه بندرعباس است. واحد های چینه نگاری موجود در این جزیره شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری است. پادگانه های آهکی دریایی بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به کواترنری بوده که معرف تغییرات نسبی سطح آب دریای خلیج فارس در پلیستوسن و هلوسن هستند. با برداشت 40 نمونه از این نهشته ها و مطالعه سنگ نگاری، 10 ریز رخساره کربناته، مادستون، وکستون حاوی فرامینیفرهای بنتیک، پکستون حاوی اویست ر ، مادستون بیوکلاستی، وکستون بیوکلاستی، پکستون بیوکلاستی، پکستون تا گرین استون بیوکلاستی، پکستون اوولیتی، پکستون اینتراکلاستی و پکستون بیوکلاست ماسه ای متعلق به 5 زیر محیط رسوبی پهنه فراکشندی، بین کشندی، لاگون، سد و کانال های جزرومدی شناسایی شده است. براساس تجزیه و تحلیل ریز رخساره ها شرایط محیطی رمپ داخلی با فراوانی کانال های جزرومدی برای این پادگانه ها معرفی گردید . کانی های متشکله این پادگانه ها شامل کلسیت، کوارتز، پلاژیوکلاز، هالیت و کانی های رسی (ایلیت و کلریت) است. مجموعه کانی های فوق نشان دهنده ورود رسوبات از خشکی توسط جریان های رودخانه ای و توزیع توسط جریان های دریایی هستند. مطالعات ژئوشیمی پادگانه های آهکی دریایی جزیره قشم بیانگر میزان شوری پایین، شرایط نیمه احیایی تا احیایی در هنگام رشد گونه های زیستی (مرجان ها، دوکفه ای ها، بریوزوا) تشکیل دهنده این پادگانه ها و ترکیب اولیه کلسیت زیستی پر منیزیم این نهشته ها بوده است.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geochemical and mineralogical study of calcareous marine terraces of the Quaternary in Qeshm Island

چکیده [English]

          Abstract   Qeshm is the largest island in the Persian Gulf . It is expanded along the coast and located at the furthest southeast of Zagros sedimentary-structural unit under the Bandar Abbas flat and it is a part of it. The stratigraphic units in this island are Hormoz Series, Mishan Formation, Aghajari Formation and Quaternary deposits. The calcareous marine terraces of this island are the important part of deposits assign to the Quaternary period. These deposits indicate the relative variance of sea level in Pleistocene and Holocene. Petrogarphical studies on the 40 samples collected from the terraces led to identification of 10 microfacies including mudstone, benthic foraminifera wackestone, oyster packstone, bioclastic mudstone, bioclastic wackestone, bioclastic packstone, bioclastic packstone- grainstone, oolitic packstone, intraclastic packstone and sandy bioclastic packstone. The facies show characteristics of 5 various depositional conditions including: supratidal, intertidal, lagoon, barriers and abundant tidal channel. Based on sediment analysis the environmental condition of inner ramp is indicated by the quantity of tidal channels of these sediments . Sediments are consist of these minerals: carbonates, quartz, clay, plagioclase, halite and clay minerals (chlorite and illite). These minerals show the entrance of the deposits from land by fluvial flows and distribution by marine flows. Geochemical studies of calcareous marine terraces indicate low salinity levels, the semi- reducing to reducing conditions the growth of the forming the terrace and primary composition of the deposits of bio calcite of magnesium.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qeshm Island
  • marine terraces
  • Geochemical
  • Mineralogical