نویسندگان

هیات علمی

چکیده

             چکیده   با توجه به اهمیت استراکدها در تشخیص محیط دیرینه و سن رسوبات، در این تحقیق استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه خرامه مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در این منطقه 712 متر ضخامت دارد و به شش واحد سنگی تفکیک شده است. در این مطالعه تعداد 60 نمونه از مارن‌های واحدهای 1 و 3 برداشت شده که پس از شستشو و مطالعه نمونه‌ها تعداد 21 گونه از استراکدها شناسایی شدند که با توجه به مجموعه آنها سن ماستریشتین و محیط رسوبی گرم، پراکسیژن و کم‌عمق برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing the ostracods in marls units 1 and 3 (K1 and K3) of Tarbur Formation in Chehel Cheshmeh Kherameh Mountain (Southeast of Shiraz)

چکیده [English]

Abstract
As ostracods are excellent index in determining the paleoenvironment, age and paleoecology of sediments, the ostracods in marls units 1 and 3 of Tarbur Formation have been studied. Tarbur Formation with 712 m thickness is divided into 6 units. In this study, 60 samples of marls units 1 and 3 have been washed, and studied and totally 21 species identified. The ostracods indicate a Maestrichtian age and warm, oxygen-rich and shallow depositional environment for the studied units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tarbur Formation
  • Chehel Cheshmeh
  • Kherameh Mountain
  • Ostracods
  • Maestrichtian