نویسندگان

چکیده

           چکیده   مرز سازندهای شوریجه و تیرگان در شرق کپه داغ در دو برش کلات و مزدوران بر مبنای نانوفسیلهای آهکی [1] مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 15 جنس و22 گونه در برش کلات و 14 جنس و 20 گونه در برش مزدوران شناسایی گردید.   با توجه به اولین و آخرین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون [2] CC5 از زون بندی Sissingh 1977) ) با محدوده ی زمانی هوتروین پسین- بارمین آغازین [3] برای این مرز در دو برش مزدوران و کلات پیشنهاد می گردد.بر اساس شمارش گونه های شناسایی شده و تفاسیر پالئواکولوژی [4] بخش تحتانی سازند تیرگان (مرز شوریجه- تیرگان) ، در عرض جغرافیایی پایین تا متوسط نهشته شده و حوضه ی رسوبی مذکور کم عمق و گرم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nannostratigraphy and palaeoecology of Shurijeh - Tirgan formations in Kalat and Mozduran sections (East of Kopeh – Dagh).

چکیده [English]

       Abstract   Calcareous nannofossils from boundary of Shurijeh and Tirgan formations at Kalat and Mozduran sections have been studied. These sections were situated in the East of Kopeh-Dagh Basin.In this study 22 nannoplankton species of 15 genera in Kalat section and 20 species of 14 genera in Mozduran section were identified. According to the last occurrence of index species and fossil assemblages calcareous nannofossil biozone (CC5) of Sissingh (1977) has been recognized . Based on this biozone, age of this boundary at kalat and Mozduran sections is Late Hauterivian-Early Barremian.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword : Nannostratigraphy
  • Kopeh-Dagh
  • Palaeoecology
  • Kopeh
  • Dagh
  • Tirgan
  • Shurijeh