میکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ 3 ­ ، حوضه خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

            چکیده   مطالعات میکرو بیواستراتیگرافی نهشته های مربوط به بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان در چاه لاوان 3 منجر به شناسائی 116 گونه متعلق به 55 جنس فرامینیفر و هفت گونه از جلبک ها گردید که در نهایت پس از ترسیم جدول گسترش چینه شناسی این گونه­ها؛ بیوزون Paraglobivalvulina mira برای بخش بالائی سازند دالان و بیوزون Claraia aurita , Spirorbis phlyctaenae برای سازند کنگان معرفی گردید. سازند دالان در این برش متشکل از سنگ آهک- سنگ آهک دولومیتی تا دولومیت آهکی است که اغلب با درصدهای متفاوتی از انیدریت همراه است . بررسی های میکروبیواستراتیگرافی نشان داد که بخش های بالایی طبقات پرمین در این برش به سن جلفین بوده و طبقات مربوط به اشکوب دوراشامین و اسکی تین از تریاس آغازین به صورت یک نبود رسوبی در این دوره از زمان زمین شناسی ثبت گردیده است. از این رو به نظر می رسد که خاموشی ناگهانی فونا در طبقات پایانی پرمین در ارتباط با خروج حوضه از آب در این زمان و طی آن عدم رسوبگذاری و یا فرسایش بوده باشد. طبقات و نهشته های سازند کنگان نیز با سن تریاس میانی (آنیزین) متشکل از دولومیت تا دولومیت آهکی، شیل و گاهی همراه با انیدریت بوده و با تنوع ناچیز فونا و به طور ناپیوسته بر روی طبقات پرمین قرار می گیرد.         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiostratigraphy of upper Dalan and Kangan formations based on foraminifera in Lavan3 subsurface section (Persian Gulf Basin)

چکیده [English]

    AbstractMicrobiostratigraphic studies of upper Dalan and Kangan formations in Lavan section resulted in identification of 116 species belonging to 55 genera of foraminifera and 7 species of alges. Paraglobivalvulina mira assemblage zone, Claraia aurita and Spirorbis phlyctaenae assemblage zones were recorde from upper Dalan and Kangan Formations. In this section, Dalan Formation contains limestone – Dolomitic limestone to calcareous dolomite that often are mixed with anhydrite. The researche indicate an age of Dzhulfian for the upper part of the Dalan Formation and it seems that the Dorashamian stage, the latest part of Permian, has not been present indicating an important gap. It seems that the extinction of fauna in latest Permian is related to uplifting of basin and lack of sedimentation or erosional processes. The Kangan deposits also classified as dolomite to calcareous dolomite and shale that sometimes have been observed with interlayers of anhydrite . These lay on Permian deposits with an unconformity and slight variation of fauna indicates the age of Anisian.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Microbiostratigraphy
  • upper Dalan Formation
  • Kangan Formation
  • Foraminifera
  • Persian Gulf