نویسندگان

چکیده

       حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia و دو زیر جنس Tectorotularia ، Austrorotularia و چهار گونه Glomerula serpentina ، G. lombricus ، Rotlulispira umbonata و Rotularia (Tectorotularia) cf. landereri از دو خانواده Sabellidae و Serpulidae انجامید . تمامی این گونه‌ها برای اولین بار در ایران گزارش می‌شود. همچنین حضور جنس Rotularia در مجموعه فسیلی نشان‌دهنده یک محیط دریایی کم عمق با انرژی متوسط تا بالا برای این افق می‌باشد.      

کلیدواژه‌ها