نویسندگان

چکیده

       میر حسن موسوی، استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان *   حسن امیری بختیار، دکتری زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   مسعود شایسته، کارشناس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   سحر عبدل زاده، کارشناس ارشد گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان   مسعود غلام آل محمد، کارشناس ارشد گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان   نیما مسلم زاده، کارشناس گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان     چکیده   بررسی ژئوشیمیایی پنج سازند سرگلو، گدوان، کژدمی، گورپی و پابده که به عنوان سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی مسجد سلیمان مطرح می باشند، نشان داد که همه سازندها توانایی زایش هیدروکربن را پیدا نموده اند. نتایج نشان می دهد که پتانسیل تولید هیدروکربن سازند گورپی در این میدان پایین بوده، در حالیکه سازندهای سرگلو، گدوان، کژدمی و پابده از پتانسیل تولید خوبی برخوردار و سنگ منشاهای اصلی تولید هیدروکربن می باشند. کروژن غالب در نمونه ها از نوع II و مخلوط II/III می باشد، بنابراین این نوع کروژنها مستعد تولید نفت و نفت/گاز هستند. محیط رسوبی مواد آلی نشانگر ته نشست مواد آلی در محیطهای احیایی تا کمی اکسیدان دارد. دو سازند گدوان و کژدمی با داشتن محدوده متغیر رخساره ای حاکی از تلفیق ماده آلی دریایی با خشکی و همچنین شرایط محیط رسوبگذاری با پیشروی و پسروی های متعدد دریا همراه بوده است. شاخص حرارتی مواد آلی نشان دهنده ورود اکثر نمونه ها بدرون پنجره نفتی می باشد. مدلسازی تاریخچه تدفین در این میدان نشان دهنده ورود کلیه سازندهای مورد مطالعه بدرون پنجره نفت زایی است.       * نویسنده مسئول: 09125857514 E mail:moosavi_m_h@yahoo.com

کلیدواژه‌ها