نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

 سازند سروک ( آلبین پسین- تورونین میانی ) دومین سازند مخزنی مهم پس از سازندآسماری ( الیگو- میوسن ) در مخازن جنوب غرب ایران به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را در خود جای داده است. کربنات‌های این سازند به دلیل متحمل شدن شرایط و محیط‌های دیاژنزی مختلف، دارای خواص مخزنی متفاوت و پیچیده‌ای می‌باشند. به منظور تعیین محیط رسوب‌گذاری سازند سروک و نیز فرآیندهای دیاژنزی اصلی که آن را تحت تاثیر قرار داده‌اند و ارتباط آنها با جایگاه‌های سکانسی، مطالعات دقیق رخساره‌ای و دیاژنزی بر روی مقاطع نازک میکروسکوپی همراه با تفاسیر چینه‌نگاری سکانسی با استفاده از نتایج مطالعات زیست چینه‌نگاری (بایوستراتیگرافی)، داده‌های لاگ و نتایج آنالیزهای تصاویر میکروسکوپی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. انجام مطالعات رخساره‌ای حاکی از تشکیل کربنات‌های این سازند در یک محیط پلاتفرمی از نوع رمپ هم شیب است که ویژگی‌های رخساره‌ای نظیر گل غالب بودن آنها و تنوع کم رخساره‌های شناسایی شده در آن در این میدان حاکی از پشت به باد بودن این رمپ می‌باشد. فرآیندهای دیاژنزی مهمی که کربنات‌های این سازند را تحت تاثیر قرار داده‌اند شامل انحلال (در دو مرحله ائوژنتیک و تلوژنتیک)، دولومیتی شدن (شامل دو مدل اختلاط و مرتبط با استیلولیت)، سیمانی شدن (شامل سیمان‌های مربوط به محیط‌های دیاژنزی متئوریک، دفنی کم عمق و عمیق)، میکرایتی شدن، فشردگی مکانیکی، استیلولیتی شدن، دولومیت زدایی، سیلیسی شدن، پیریتی شدن، تبلور مجدد و شکستگی می‌باشند و توالی دیاژنزی این سازند در دو بخش بالای مرز سنومانین – تورونین و زیر این مرز حاکی از دو سرگذشت متفاوت می‌باشد . بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی منجر به شناسایی سه سکانس رده سوم در بخش مورد مطالعه از این سازند گردیده و ارتباط رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی با جایگاه‌های سکانسی (سیستم تراکت‌ها) مورد بررسی قرار گرفته است.       * نویسنده مسئول: 09123874642 Email: hrahimpor@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sedimentary environment, diagenesis and sequence stratigraphy of Sarvak Formation in Abteymour Oilfield in Western part of the Dezful embayment

نویسندگان [English]

  • H., Mehrabi, 1
  • H., Rahimpour-Bonab, 2
  • M., Omidvar, 1
  • H., Hajimashhadi, 3

1 M.Sc. Student, University of Tehran-Bonab,

2 Professor, Department of Geology, University of Tehran

3 M.Sc. Student, Islamic Azad University, Science and Research

چکیده [English]

  Sarvak Formation (Late Albian-Middle Turonian) is one of the important reservoir units after Asmari (Oligo-Miocene) in southwest Iran that host an important hydrocarbon reserves in this region. Due to facies and environmental variations as well as complex diagenetic history, its reservoir properties show intense complexity and heterogeneity. To understand these imposed heterogeneities a comprehensive reservoir study including facies analysis, diagenetic study and sequence stratigraphy are carried out. According to facies analysis study, carbonates of the Sarvakformation deposited in a homoclinal ramp-type platform. Low diversity of determined microfacies as well as mud-dominated facies in this field, indicating of a leeward ramp. Main diagenetic processes affected carbonates of this unit are extensive dissolution (in two step: eogenetic and telogenetic), dolomitization (in two ways: mixing zone and stylolite related), cementation (include meteoric, shallow and deep burial cements), micritization, mechanical and chemical compaction (stylolitization), dedolomitization, silicification, pyritization, recrystallization and fracturing. Paragenetic sequence of diagenetic events of this formation above and below Cenomanian-Turonian boundary showed two different histories for these two parts. Three 3rd ordered are recognized in sequence stratigraphic within the Sarvak Formation belong to Middle Cenomanian to Middle Turonian time span. Examining facies distribution patterns and diagenetic events in a sequence stratigraphic framework indicate close relationships and predictability of diagenetic alterations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfacies
  • Sedimentary model
  • Sequence stratigraphy
  • Diagenesis

 

1-    Ahr, W.M., 2008, Geology of carbonate reservoirs.  John Wiley & Sons, Inc., Publication, 296 p.

2-    Alavi, M., 2004, Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution: American Journal of Science, v. 304, January, p. 1–20.

3-    Alsharhan, A.S., and Nairn, A.E.M., 1997, Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East: Elsevier, Netherlands, 843 pp.

4-    Aqrawi, A.A.M., 1998, Mid- Cretaceous rudist-bearing carbonates of the Mishrif formation: An important reservoir sequence in the Mesopotamian basin, Iraq:  Journal of Petroleum Geology, v. 21, p.57-82.

5-    Bathurst, R. G. C., 1987, Diagenetically enhanced bedding in argillaceous platform limestones" stratified cementation and selectivecompaction: Sedimentology, v. 34, p. 749-778.

6-    Bathurst, R. G. C., 1991, Pressure-dissolution and limestone bedding" the influence of stratified cementation, in G. Einsele, W. Ricken, and A. Seilacher, (Eds.), Cycles and Events in Stratigraphy, Berlin, Springer-Verlag, p. 450-463.

7-    Beiranvand, B., A., Ahmadi,  and M., Sharafodin, 2007, Mapping and classifying flow units in the upper part of the middle cretaceous sarvak formation (western Dezful embayment, SW Iran) based on a determination of the reservoir types: Journal of Petroleum Geology, v. 30,16p.

8-    Beydoun, Z.R., 1991, Arabian plate hydrocarbon geology and potential — a plate tectonic approach: American Association of Petroleum Geologists, Studies in Geology 33. 77 p.

9-    Dunhum, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositionaltexture . In: Ham, W.E. (Ed.), Classification of carbonate rocks, AAPG Mem. no. 1, p. 108-121.

10-                        Embry, A. F. and J. E., Klovan, 1971, A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island: Can. Petroleum Geol, v. 19, 51p.

11-                        Flugel, E., 1982, Microfacies Analysis of Limestones: Berlin, Springer-Verlag, 633 p.

12-                        Farzadi, P. and J., Hesthmer, 2007, Diagnosis of the Upper Cretaceous palaeokarst and turbidite systemsfrom the Iranian Persian Gulf using volume-based multiple seismic attribute analysis and pattern recognition: Petroleum Geoscience, v.13, p. 227–240.

13-                        Flugel, E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks: analysis, interpretation and application. Springer, Berlin Heidelberg, New York, 976 p.

14-                        Ford, D., 1988, Characteristics of dissolutional cave systems in carbonate rocks. In: James, N. P. & Choquette, P. W. (Eds.) Paleokarst. Springer, New York, 25–57.

15-                        Ghabeishavi A., H., Vaziri – Moghaddam, A., Taheri, and F., Taati 2010, Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran: Journal of Asian Earth  Science  v. 37, p. 275-285.

16-                        Ghazban, F.,  2007, Petroleum geology of the Persian Gulf. Joint publication, Tehran University Press and National Iranian Oil Company, Tehran.

17-                        Hajikazemi E., I.S., Al-Aasm, and M., Coniglio, 2010, Subaerial exposure and meteoric diagenesis of the Cenomanian-Turonian Upper Sarvak formation, southwestern Iran: Geological society, London, special publications, v. 330, p. 253-272.

18-                        Harris, P.M., S.H., Frost, G.A., Seiglie, and N., Schneidermann, 1984, Regional unconformities and depositional cycles, Cretaceous of the Arabian Peninsula. In, J.S. Schlee (Ed.), Interregional unconformities and hydrocarbon accumulation: American Association of Petroleum Geologists Memoir, v. 36, p. 67–80.

19-                        Huber, B. T., R. D., Norris, K. G., Macleod, 2002, Deep-sea paleotemperature record of extreme warmth during the Cretaceous: Geology, v. 30, p. 123–126.

20-                        James, G.A., and J.G., Wynd, 1965, Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area: AAPG Bulletin, v. 49, p. 2182-2245.

21-                        Koop, W., and R., Stoneley,  1982, Subsidence History of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent: Philosophical Transactions, Royal Society of London, A305, p. 149-168.

22-                        Lucia, F.J., 2007, Carbonate reservoir characterization, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 341 p.

23-                        Lucia, F. J., and S. C., Ruppel, 1996, Characterization of diagenetically altered carbonate reservoirs, South Cowden Grayburg reservoir, west Texas: Proceedings 1996 SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Formation Evaluation and Reservoir Geology: Society of Petroleum Engineers, 883–893.

24-                        Machel, H.M., 2004, Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal. In: Braithwaite, C.J.R., Rizzi, G., Darke, G. (Eds.), The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs: Geological Society, London, Special Publications, v. 235, p. 7-63.

25-                        Moore, C. H., 1980, Porosity in carbonate rock sequences in: Bebout, et al. (ed.) Geology of carbonate porosity. Continuing Education Cour Note Series # 11. Amer. Assoc. Petrol. Geol., Department of Education. pp. A 1-11.­­

26-                        Moore, C.H., 2001, Carbonate reservoirs porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic framework: Elsevier, 444 p.

27-                        Motiei, H., 1993, Geology of Iran. The stratigraphy of Zagros: Geological Survey of Iran, Tehran [in Farsi].

28-                        Murris,R.J., 1980, Middle East: Stratigraphic evolution and oil habitat. AAPG Bull., v. 64, p. 21pp.

29-                        Razin P., F., Taati and F.S.P., Van Buchem 2010, Sequence stratigraphy of Cenomanian-Turonian carbonate platform margins ( Sarvak Formation ) in the high Zagros, SW Iran: an outcrop reference model for the Arabian plate: IN Geological Society, London, Special Publications, v. 329, p.187-218.

30-                        Sadooni, F.N., 2005, The nature and origin of Upper Cretaceous basin-margin rudist buildups of the Mesopotamian Basin, southern Iraq, with consideration of possible hydrocarbon stratigraphic entrapment: Cretaceous Research, v. 26, p. 213-224.

31-                        Setudehnia, A., 1978, The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent areas: Jour. Petrol. Geol., v. 1,p. 3-42.

32-                        Scott, R.W., J.A., Simo, and J.P., Masse, 1993, Overview of economic recourses in cretaceous carbonate platforms. In: Simo, J.A., Scott, R.W., Asse, J.P., (Eds.), Cretaceous carbonate platforms: American Association of Petroleum Geologists, v. 56, p. 15-24.

33-                        Sharland, P. R.,  R., Archer, D. M., Casey, R. B., S. H., Davies, Hall, A. P., Heward, A. D., Horbury, and M. D., Simmons, 2001, Arabian plate sequence stratigraphy: GeoArabia Special Publication, v. 2, 371 p.

34-                        Taghavi, A.A., A., Mork, and M.A., Emadi 2006, Sequence stratigraphically controlled diagenesis governs reservoir quality in the carbonate Dehluran field,SW Iran: Petroleum Geoscience, v. 12, p. 115-126.

35-                        Tucker, M., and V. P., Wright, 1990, Carbonate Sedimentology: Blackwell Scientifi c, 482 p.

36-                        Van Buchem, F. S. P., P., Razin, P.W., Homewood, W.H., Oterdoom, and ,J., Philip, 1996, High-resolution sequence stratigraphy of the Natih formation (Cenomanian/Turonian) in northern Oman: distribution of source rocks and reservoir facies: Geoarabia, v. 1, p. 65–91.

37-                        Weidlich O.,2010, Meteoric diagenesis in carbonates below karst unconformities: heterogeneity and control factors. In: Geological Society, London, Special Publications, v. 329, 24p.

38-                        Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic History. Springer-Verlag, 471 p.

39-                        Ziegler, M., 2001, Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences. GeoArabia, v. 6 (3), p. 445–504.