دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تیر 1391 
ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد

صفحه 1-24

حامد محمدیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ئارام بایت گل


بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

صفحه 69-82

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی