دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1391 
بایوستراتیگرافی سازند شوریجه در برش چینه‌شناسی حمام‌قلعه، جنوب کلات نادری

صفحه 95-112

امیرمحمد جمالی؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ داریوش باغبانی