نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه زمین شناسی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

 
سازند سروک در تنگ چنارباشی با 712 متر ضخامت، شامل میکروفونایی از روزن بران پلانکتونی آلبین تا سنومانین می‌باشد. بررسی روزن بران مرز آلبین – سنومانین در این برش نشان می‌دهد که زون زیستی Rotalipora appeninicaحذف شده است. Paracostellagerina libyca شاخص مرز البین – سنومانین است و از آنجایی که همراه با این گونه، هیچ گونه شاخص آلبین نیست اولین ظهور این گونه منطبق بر شروع سنومانین در این مطالعه است. گونه‌های Favosella voloshinae , Paracostellagerina libyca برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The new evidence of Albian – Cenomanian boundary biostratigraphy for first time from Iran

نویسندگان [English]

  • J., Daneshian, 1
  • K., Younesi, 2
  • S. A., , Moallemi 3

1 Associate professor, Department of Geology, Kharazmi University

2 M.Sc. student, Kharazmi University

3 Research Institute of Petroleum Industry

چکیده [English]

The Sarvak Formation in Tang – e – Chenarbashi with 712 meters thickness encompasses Albian - Cenomanian planktonic foraminifera. In the studied section, surveying the Albian – Cenomanian boundary is indicated that Rotalipora appeninica Zone not be recognized. Paracostellagerina libyca can be to consider as a marker for Albian – Cenomanian boundary, absence of the Albian marker foraminifera permit us to consider the first occurrence of this species as the begining of Cenomanian. Also Favosella voloshinae, Paracostellagerina libyca are report for first time from Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak Formation
  • Albian-Cenomanian boundary
  • Zagros
  • Tang -e – Chenarbashi

 

1-               آقا نباتی، س.ع.، 1385، زمین شناسی ایران: سازمان زمین شناسی کشور.

2-        اله بخش گ.، غیاثوند، 1382، بیواستراتیگرافی و تطابق چینه ای گروه بنگستان درمیادین نفتی سرکان وماله کوه، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت معلم .

3-               مطیعی، ه.، 1372، زمین شناسی ایران ، چینه شناسی زاگرس : سازمان زمین شناسی کشور.

4-                Adams, T.D., M., Khalili, and A.K., Said, 1967, Stratigraphic significance of some oligosteginid assemblages from Lurestan Province, northwest Iran: Micropaleontology,v.13, p.55-67.

5-                Caron , M., 1985, Cretaceous Planktonic Foraminifera. In :Bolli,H.M., Saunders, J.B.,PERCH- Nielsen, K.(Eds.). Plankton Stratigraphy , Cambridge University Press.

6-                James, G.A.   and   .J. D., Wynd 1965,Stratigrapahic   nomenclature  of Iranian oil Consortium Agreement area    American   Assosiaation  of  Petroleum  Geologists  Bul.

7-                Georgescu, M.D and  Huber, B.T.,2006, Paracostellagerina Nov. Gen., a Meridionally Costellate Planktonic foraminiferal genus of the middle Cretaceous (latest Albian – Earliest Cenomanian): Journal of Foraminiferal Research, v.36 , p.363-373.

8-                Hart, M.B.,1980, A water depth model for the evolution of the planktonic Foraminiferida. Nature v. 286, p.252–254.

9-                Huber, B.T., and  R.M., Leckie, 2011,  Planktonic foraminiferal species turnover across deep sea Aptian/Albian boundary sections: Journal of Foraminiferal Research, v. 41 , no.1 , p.53-95.

10-            Loeblich J.R., and H., Tappan, 1988,  Foraminiferal Genera and their classification. Van Nostrat Pub. v. 1,2.

11-            Longoria, J.F. and M. A., Gamper, 1977,  Albian planktonic foraminifera from the Sabina Basin of Northern Mexico: Journal pf Foraminiferal Reaserch , v.7, no.3, p. 208.

12-            Macleod, J.H., and M., Roohi, 1970,  Kuh -  e - Varzarin, GeologicalCompilation  map,  scale 1:100000.NIOC.

13-            Ogg, J.G ., G., Ogg, M.F., Gredestein, 2008, The Concise Geologic Time Scale, Cambridge University Press.

14-            Petrizzo M.R., and B.T., Huber, 2006,  Biostratigraphy and taxonomy of Late Albian planktonic foraminifera from ODP Leg 171B (western North Atlantic Ocean). Journal of  Foraminiferal Research, v. 36, no.2, p.166-190.

15-            Petrizzo, M. R.,  B. T., Huber, P. A. Wilson, and K. G. MacLeod, 2008, Late Albian paleoceanography of the western subtropical North Atlantic, Paleoceanography, v. 23, PA1213, doi:10.1029/2007PA001517

16-            Postuma , J.A. ,1971, Manual of  Planktonic Foraminifera, Elsevier. 420.

17-            Premoli Silva, I., and D., Verga, 2004,Practical manuel of Cretaceous planktonic foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 3° Course: Cretaceous. In: Verga, D & Rettori, R.(Eds.): Universites of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Perugia- Italy.p.283.

18-            Robaszynski, F. and M., Caron, 1995,  Foraminiféres planctoniques du crétacé : commentaire du la zonation Europe- Méditerranée: Bulletin de la Societe Geologiquede France, v.166. p. 681 – 692.

19-            Sliter, W., 1999, Cretaceous Planktonic Foraminiferal biostratigraphy of the Calera limestone, northern California, USA: Journal of Foraminifera Reaserch. v. 29 , no. 4 , p.318 – 339.

20-            Wynd, J. G., 1965,Biofacies  of  the  Iranian  Oil  Consortium  Agreement  area . Iooc, Report  no . 1082 (unpub.).