ژئوشیمی آلی سنگ های منشاء کرتاسه بالایی (سازند گورپی) و پالئوژن (سازند پابده) در میدان نفتی پرسیاه، شمال باختری ایذه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

2 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده اکتشاف و تولید

3 گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان

4 گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان

چکیده

           هدف از انجام این مطالعه بررسی پارامترهای حاصل از پیرولیز راک-ایول جهت بررسی خصوصیات سازندهای گورپی (کرتاسه بالایی) و پابده (پالئوژن) در میدان نفتی پرسیاه می باشد، که بعنوان سنگ های منشاء احتمالی در این میدان مطرح هستند. این بررسی شامل ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی (کمیت)، نوع کروژن (کیفیت) و بلوغ حرارتی است. مقدار TOC در سازند گورپی 23/1-35/0 (میانگین 67/0) و در سازند پابده 13/1-31/0 (میانگین 74/0) درصد وزنی می باشد. همچنین مقدار پارامتر S2 در سازند گورپی 72/2-3/0 (میانگین 24/1) و در سازند پابده 32/4-67/0 (میانگین 25/2) میلیگرم هیدروکربن بر گرم سنگ است. که این مقادیر بیانگر پتانسیل ضعیف تا خوب برای این سازندها می باشد. نمودار HI در برابر OI و نمودار S2 در برابر TOC نشان دهنده آنست که سازند های گورپی و پابده عمدتاً دارای کروژن مخلوط از نوع II/III بوده، در محیط حدواسط دلتایی نهشته شده و توانایی زایش نفت/گاز را دارند. رخساره های آلی تعیین شده برای سازند گورپی محدوده C (بطور عمده) تا D و برای سازند گورپی محدوده BC و C را نشان می دهد. پارامترهای Tmax و PI بیانگر بلوغ نسبتاً بالای سازند های گورپی و پایده بوده و نشان دهنده ورود آنها به پنجره نفتی است. قطع کردن محور TOC در جهت مثبت توسط خط رگرسیون در نمودار S2 در مقابل TOC نشان دهنده تاثیر کم ماتریکس سنگ است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic Geochemistry of Upper Cretaceous (Gurpi Formation) and Paleogene (Pabdeh Formation) Source Rocks in Par-E-Siah Field, NW Izeh, Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Ahmadi 1
  • Mohammad Reza Kamali 2
  • Sahar Abdolzadeh 3
  • Mir Hassan Moosavi 4
  • Ayoub Kabi-Mofrad 1