رخساره زیستی کنودونت‌های مرز دونین – کربونیفر در ایران مرکزی (برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2) و مقایسه آنها با برش‌های حوضه آلپ در اروپا و ارتباط آنها با حادثه زیستی هنگنبرگ

نویسندگان

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

    در این تحقیق به بررسی های زیست چینه نگاری و رخساره های زیستی کنودونت های برش های مورد مطالعه ایران مرکزی (برش های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در حوضه طبس) و مقایسه آنها با برش های حوضه آلپ در اروپا پرداخته شده است. مطالعه 56 گونه و 15 جنس کنودونتی وتعیین رخساره های زیستی کنودونت های مربوطه در برش‌های ایران مرکزی حاکی از استقرار این برش ها در حاشیه جنوبی و کم عمق پالئوتتیس می باشند در حالیکه رخساره های شیلی این زمان از حوضه آلپ اروپا بدلیل استقرار در مناطق Outer shelf پالئوتتیس از رخساره های زیستی عمیق برخوردار بوده‌اند. مطالعه زیست زون های کنودونتی برش های مورد مطالعه منجر به شناسایی ناپیوستگی در این مرز و نبود دو زیست زون کنودونتی ( M. praesulcata Zone و U. praesulcata Zone ) از آخرین زیست زون های فامنین پسین گردید. همچنین با مقایسه الگوهای وزش بادهای دائمی ناشی از نیروی کوریولیس در عرض های جغرافیایی نزدیک به استوا و ایجاد نواحی کم فشار و پر فشار اتمسفری این باد ها سبب تقویت نیروهای بالارونده و حرکت این سلول های ایجاد شده به سمت غرب و گسترش زون آنوکسیک (فاقد اکسیژن) در حاشیه های شمالی و جنوب نواحی پلت فرمی پالئوتتیس و نهایتاً سبب بروز انقراض زیستی و حادثه هنگنبرگ در این فاصله زمانی گردیده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conodont biofacies of Devonian – Carboniferous boundary in central Iran (Ghale-kalaghu, Howz-e-Dorah 1 & Howz-e-Dorah 2 sections) in comparison to the sections of European Alp basin and their relation with the Hangenberg bioevent

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yazdi
  • Ali Bahrami