تأثیر نوسان‌های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت‌ها در نهشته‌های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه زمین شناسی دانشگاه پیام نور صندوق پستی 3697-19395 تهران ایران

2 گروه زمین شناسی سازمان زمین شناسی ایران

3 دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

4 گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

      رشته کوه‌ها ی بینالو د در شمال شرق ایران با روندی شمال غربی – جنوب شرقی، در بین پلیت مستحکم توران و خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد. برش قرونه در بخش غربی رشته کوه‌های بینالود (شمال غرب نیشابور) واقع شده است. در این پژوهش تغییرات سطح دریا و تأثیر آن بر فونای آمونیتی در نهشته های ژوراسیک میانی - بالایی شمال غرب نیشابور بررسی شده است. در این برش، نهشته های ژوراسیک میانی - پسین، با ستبرای 590 متر، شامل تناوبی از مارن، سنگ آهک مارنی وماسه سنگ می‌باشند. از جمله آمونیت‌های شناسایی شده در این برش میتوان به جنس‌های زیر اشاره نمود:   Holcophylloceras, Ptychophylloceras, Sowerbyceras, Hecticoceras, Macrocephalites, Choffatia, Homoeoplanulites, Indosphinctes, Perisphinctes, Orthosphinctes, Subdiscosphinctes , Parawedekindia, Aspidoceras   نهشته های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور از دو سکانس رسوبی تشکیل شده اند . بالا آمدن نسبی سطح آب دریا در کالووین پیشین، موجب نهشته شدن مارنها و سنگ آهک‌های مارنی (سازند دلیچای)، به طور هم شیب بر روی لایه‌های شیل و ماسه سنگی گروه شمشک گشته است. این پیشروی با ظهور تعدادی از جنس‌ها و گونه‌های آمونیتی همراه است. پسروی دریا در انتهای بخش زیرین سبب انقراض تعدادی از جنس‌ها و گونه های فونای آمونیتی منطقه شده و با بالا آمدن مجدد آب دریا در بخش فوقانی، جنس‌ها و گونه های جدیدی وارد حوضه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sea level fluctuations on distribution and diversity of ammonites in the middle and upper Jurassic strata northwest of Neyshabur

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad BaBazadeh 1
  • Mahmoudreza Majidifar 2
  • Mozdeh Faridani 3
  • Seyd Naser Raisossadat 4