بازسازی محیط‌رسوبی سازند گورپی به کمک رخساره‌های پالینولوژیکی و مقایسه آن با مطالعات صحرایی و ریز‌ رخساره‌های رسوبی در شمال‌شرق ایذه

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

       این مطالعه تلفیقی است از داده‌های جامع سطح‌الارضی مشتمل ‌بر سنگ‌شناسی، ساختارهای رسوبی، اثر رخساره‌ها، سطوح چینه‌شناسی و نگار گامای طبیعی با آنالیز دقیق ریزرخساره‌های رسوبی و رخساره‌های پالینولوژیکی که به جهت شناسایی محیط‌رسوبی سازند گورپی در شمال شرق ایذه بکار برده شده‌است. در این بررسی مجموعاً 148 نمونه جهت تهیه اسلایدهای پالینولوژیکی (80 نمونه) و مقاطع نازک (68 نمونه) مورد استفاده قرارگرفته‌است. نتیجه مطالعات سطح‌الارضی و ریز رخساره‌های رسوبی مبین استیلای یک سیستم رسوبی کربناته کم انرژی و آرام، کم اکسیژن یا بی‌اکسیژن در یک محیط دریایی باز نسبتاً عمیق در زمان نهشته‌شدن سازند گورپی است که تا حدودی تحت تأثیر رسوبات ورودی از خشکی بوده‌است. بررسی رخساره‌های پالینولوژیکی نشان می‌دهد که مواد آلی رسوبی متشکله این سازند عمدتاً شامل مواد آلی بی‌شکل، فیتوکلاست، پالینومورف‌های دریایی (داینوسیست‌ها) و درصد ناچیزی پوسته آلی روزنبران و سایر عناصر پالینولوژیکی می‌باشد. به این ترتیب، بر اساس فراوانی عنا صر اصلی پالینولوژیکی و با استفاده از دیاگرام مثلثی تایسون در نمایش داده‌ها، سه منطقه رخساره‌ای پالینولوژیکی تشخیص داده شد. به طوریکه شرایط کم اکسیژن تا بی‌اکسیژن منطقه شلف جلویی تا عقبی را نشان می‌دهد . علاوه براین، حضور داینوسیست‌های شاخص دمایی در این رسوبات حاکی از محیط نهشتگی شلف بیرونی در شرایط آب و هوایی گرم و معتدل عرض‌های نیمه استوایی دریای تتیس در کرتاسه پسین-پالئوسن است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of depositional environment of the Gurpi Formation based on palynofacies in compared to field studies and sedimentary microfacies analysis in northeast Izeh

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghasemi-Nejad 1
  • Bijan Beiranvand 2
چکیده [English]

  This investigation is an integrated of full field descriptions of lithology, sedimentary structures, ichnofacies, stratigraphic surfaces and natural gamma ray loging and detailed sedimentary and palynological microfacies analysis to identify depositional environment of the Gurpi Formation in northeast Izeh. A total of 148 samples were collected from the studied section to prepare palynological slides (80 samples) and thin sections (68 samples).   The results of the field study and sedimentary micofacies analysis indicate a low energy, disoxic to anoxic, relatively deep marine carbonate system with partially terrestrial organic matter for the Gurpi Formation. On the other hand, the palynofacies analysis indicates that the main components of the sedimentary organic matter are amorph organic matter (AOM), phytoclasts, palynomorphs (POM), and minor amounts of foraminiferal test linings and the other palynological elements. However, based on the aboundance of the palynological elements and using the Tyson's Triplot to represent the data, three main palynofacies zones of VI, VIII, and IX were recognized. Distribution of the data in these three palynofacies zones obviously indicates a disoxic to anoxic proximal to distal shelf conditions. In addition, the presence of thermal index dynocysts in the sediments reveals a tropical to subtropical warm Tethyan outer shelf environment of deposition for the succession in the Late Cretaceous to Paleocene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Palynofacies
  • Sedimentary microfacies
  • Depositional environment
  • Izeh