دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1392 
محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

صفحه 43-58

داوود جهانی؛ گلاره بابایی خو؛ محمدحسین آدابی؛ گلاره بابایی خو؛ سید حمید وزیری