محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکتری

3 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 عضو هیات علمی (استاد پایه 18)

چکیده

            رخنمون سازند روته (پرمین بالایی ) در ناحیه سیبستان جهت تعیین رخساره‌ها و محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند روته به ضخامت 5/196 متر از آهک‌های نازک لایه تا توده‌ای خاکستری رنگ تشکیل شده است و در آن تعداد 11 میکروفاسیس شناسایی شده است که در 4 کمربند رخساره‌ای دریای باز، سد ، لاگون و پهنه جزر و مدی وابسته به یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده‌اند. این سازند در برش مورد مطالعه از دو سکانس رسوبی تشکیل شده است که شامل مراحل TST (سیستم تراکت پیشرونده) و HST (سیستم تراکت تراز بالا) می‌باشد. سطوح چینه‌ای شاخص شامل مرزهای سکانسی ( SB ) و سطح حداکثر غرقابی ( mfs ) می باشند. در این مطالعه مرزهای سکانسی بر اساس سطوح رخنمون یافته (ناپیوستگی فرسایشی و افق بوکسیت - لاتریت) و یا گسترش رخساره‌هایی که معادل با حداکثر افت سطح نسبی دریا بودند تعیین گردید و سطوح حداکثر غرقابی معادل عمیق‌ترین رخساره‌های گسترش یافته طی هر سکانس (رخساره‌های وکستونی و مادستونی متعلق به دریای باز) تعیین شد. سکانس پرمین بالایی ( مورگابین) در ناحیه مورد مطالعه با سکانس‌های جهانی پرمین مطابقت دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of calcareous algaes in reconstruction of sedimentary environment of Ruteh Formation in Sibestan area (Central Alborz)

نویسندگان [English]

  • Davood Jahani 1
  • Gelareh Babaee Khou 2
  • Mohammad Hossein Adabi 3
  • Gelareh Babaee Khou 4
  • Seyed Hamid Vaziri 5