بایوستراتیگرافی نانوفسیل­های آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه)

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس زمین شناسی

3 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 چینه و فسیل دانشگاه تهران

چکیده

          در پژوهش حاضر قسمت­های فوقانی سازند گورپی و قسمت­های ابتدایی سازند پابده در برش شیخ­مکان از نقطه نظر نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ضخامت محدودۀ برداشت شده در برش مورد مطالعه 153 متر و لیتولوژی آن شامل مارن و شیل‌های سبز - خاکستری قسمت­های فوقانی سازند گورپی و شیل‌های ارغوانی رنگ قاعده سازند پابده می‌باشد که در آن نانوفسیل‌های آهکی از تنوع و حفظ‌شدگی خوبی برخوردار هستند. مطالعه نانوفسیل‌های آهکی در محدوده چینه­شناسی مورد مطالعه منجر به شناسایی 50 جنس و 105 گونه شد. بر اساس جنس و گونه‌های شاخص شناسایی شده در محدوده مورد بررسی، بیوزون‌ نانوفسیلی CC26 در رسوبات مایستریشتین و بیوزون‌های NP1-NP6 و NTp1-NTp10B در رسوبات پالئوسن تشخیص داده شده است. با توجه به بیوزون‌های قابل تشخیص، سن این بخش از سازندهای گورپی و پابده از مایستریشتین پسین تا پالئوسن پسین می‌باشد. داده‌های نانوفسیلی موجود بیانگر حضور مرز کرتاسه- پالئوژن در محدوده مطالعاتی فوق و در قسمت‌های فوقانی سازند گورپی است که پیوسته بوده و فاقد هر نوع ناپیوستگی می‌باشد. همچنین این داده‌ها مؤید پیوسته بودن مرز سازندهای گورپی و پابده در برش تحت بررسی می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calcareous nannofossils biostratigraphy of Late Maastrichtian- Early Paleocene in Sheikh Makan section (North-East of Kabir kuh)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Aghanabati 1
  • Mohammad Parandavar 2
  • Azam Mahanipur 3
  • Mohammad Parandavar 4