زیست چینه‌نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

            به منظور انجام مطالعات زیست چینه‌ای و تعیین سن دقیق بخش پایینی سازند خانگیران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و نیز مطابقت بیوزون‌های شناسایی شده با بیوزون های جهانی، برشی از این سازند در ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان دهنده آنومالی‌هایی می‌باشد که شاهد عدم حضور Morozovellid ها، به عنوان جنس شاخص ائوسن هستیم. این امر با توجه به مطالعه فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک این سازند ناشی از شرایط یوتروفیک می‌باشد. این شرایط در نتیجه تغییرات رخ داده در شرایط اقیانوسی دیرینه، نظیر وضعیت لایه‌بندی ستون آب و تغییرات مواد مغذی حاصل شده است. مطالعه اجتماع فرامینیفرهای پلانکتونیک یافت شده در برش مذکور به شناسایی 13 جنس و 34 گونه متفاوت از فرم‌های شاخص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری انجامیده است. در این پژوهش 6 بیوزون شامل Globanomalina chapmani Interval Zone ، Globorotaloides turgida Interval Zone ، Turborotalia frontosa Interval Zone ، Acarinina pentacamerata Interval Zone ، Hantkenina nuttalli Interval Zone و Globoturborotalita martini - Subbotina hagni Assemblage Zone مورد شناسایی قرار گرفتند که از نظر سنی معادل با Early Eocene تا early Middle Eocene و قابل مقایسه با بیوزون‌های استاندارد جهانی P6 تا P11 مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می‌باشند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of the lower part of Khangiran Formation based on planktonic foraminifera in the Chehelkaman synclinal, east of Kopet-Dagh basin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vahidinia 1
  • Moramir Salahi 2