استفاده از مدل سازی یک بعدی حوضه در مطالعه سیستم نفتی: مثالی از سنگ‌های منشأ کژدمی و پابده در جنوب فروافتادگی دزفول

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 پژوهنده

چکیده

    ارسلان زینل‌زاده، مربی پژوهشگاه صنعت نفت *   تورج بهروز، مربی پژوهشگاه صنعت نفت   مهران مرادپور، مربی پژوهشگاه صنعت نفت چکیده   در این مطالعه مدل‌سازی حوضه، جهت مطالعه فرایندهای سیستم نفتی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از مدل‌سازی یک بعدی، میزان پختگی لایه‌ها، زمان نفت‌زایی سنگ منشأ و تغییرات ناحیه‌ای دما در چاه‌های دارا-1، سولابدر-3، گچساران-83، خویز-1 و پازنان-17 مورد مطالعه قرار گرفته و نشان می‌دهد، سازند کژدمی در بعضی از چاه‌های مورد مطالعه وارد پنجره نفت‌زایی نشده مانند چاه سولابدر-3 و خویز-1 و در چاه دارا-1 سازند کژدمی، در الیگوسن بالایی وارد پنجره نفت‌زایی شده است. تاریخچه پختگی به دست آمده از چاه گچساران-83 و پازنان -17 نشان می‌دهد که سازند کژدمی از زمان میوسن در ابتدای پنجره نفت‌زایی قرار داشته و تا زمان حال، میزان پختگی، با روند کندی افزایش یافته است. در چاه پازنان – 17 سنگ منشأ کژدمی در پختگی حدود 67/0 تا 7/0 درصد انعکاس ویترینت است. در این چاه قاعده سازند پابده به پنجره نفت‌زایی رسیده اما در دیگر چاه‌های مورد مطالعه به پنجره نفت‌زایی نرسیده است. این مطالعه نشان می‌دهد که عمق تدفین و گرادیان حرارتی نقش تعیین کننده‌ای بر میزان پختگی سنگ‌های منشأ داشته‌اند و میزان پختگی سنگ‌های منشأ از جبهه کوهستانی زاگرس به سمت چاه پازنان-17، میزان پختگی سازند کژدمی و پابده افزایش می‌یابد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of one dimensional basin modeling in investigations of petroleum systems: An example from Pabdeh and Kazhdumi source rocks in the South Dezful Embayment

نویسندگان [English]

  • Toraj Behroz 1
  • Arsalan Zeinalzadeh 2
  • Mehran Moradpour 1