نویسنده

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

          برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در ایران مرکزی جهت تعیین محل دقیق مرز فرازنین - فامنین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های کنودونتی منجر به شناسایی 45 گونه متعلق به 8 جنس گردید که عمدتاً متعلق به ایکریودوس‌ها و پلی گناتیدها می‌باشند. بررسی زیست چینه‌نگاری فونای کنودونتی وجود ناپیوستگی با بازه زمانی Upper rhenana to Middle triangularis zones. گردید که با حضور افق ماسه سنگ سفید رنگ در مرز بین اشکوب‌های فرازنین - فامنین و در قاعده آهک‌های اوولیتی ماسه‌ای واحد سفالوپوددار مشخص می‌گردد. مقایسه برش های مورد مطالعه با سایر برش‌های دونین پسین ایران، حاکی از کامل‌تر بودن برش‌های مذکور در محدوده مرز فرازنین - فامنین می‌باشد. همچنین مقایسه فونای کنودونتی برش‌های حوضه اروپا با برش‌های ایران مرکزی حاکی از استقرار برش‌های حوضه اروپا در بخش‌های عمیق‌تر حوضه پالئوتتیس نسبت به برش‌های ایران مرکزی می‌باشد. بررسی‌های ژئوشیمیایی در برش‌های حوضه اروپا به نقش تکتونو - ماگماتیسم نظیر ولکانیسم، هیدروترمال و حرکات تکتونیکی در ایجاد افق‌های انقراض زیستی کلواسر در حاشیه جنوبی لورازیا و حاشیه شمالی گندوانا تأکید می‌نماید. همچنین باید به نقش عوامل تکتونیکی که سبب ایجاد حوضه نیمه محصور پالئوتتیس و کاهش جریانات بالارونده و نتیجتاً کاهش اکسیژن آب‌های عمقی و ایجاد افق‌های تیره کلواسر گردیده است اشاره نمود.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Roll of Paleoenvironment Changes in Kellwasser Bioevents and Frasnian – Fammennian Mass Extinction in Central Iran Microplate in Comparison to the European Basin Sections

نویسنده [English]

  • Ali Bahrami