نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 مرکز آموزش عالی امام خمینی

3 چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

        به منظور مطالعه مرجان­های کربنیفرپسین سازند سردر، برش چینه­شناسی زلدو درکوه­های ازبک­کوه انتخاب ­ شد. پس از مطالعه بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از سنگواره­های مرجانی، 12 گونه متعلق به 7 جنس از مرجان­های روگوزا و تابولاتا شناسایی شده است. مرجان­های مور د مطالعه شامل جنس ­ های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella , Heintzella, Paraheritschioides ؛ روگوزای سریوئید Minatoa و Kleopatriana ؛ همچنین جنس­های تابولای فاسیکولیت Multithecopora و تابولای سریوئید Michelinia است. جنس ( Fedorowski 1967) Heintzella برای اولین بار از ایران گزارش می­شود. این مرجان­ها به دیرینگی باشکیرین­ ­ پیشین- میانی Late Chokerian – Kinderscoutian-Yeadonian (?)) ) هستند، این سن برپایه کنودونت­ها و فرامینیفرا نیز تأیید شده است. این مجموعه زون تجمعی مرجان‌های باشکیرین­پیشین-میانی سازند سردر است. بر پایه جغرافیای زیستی دیرینه، مرجان­های مورد مطالعه از سه گروه مرجان­های بومی ( Minatoa )، جنس­های مرجانی­ دارای توزیع نامنظم ‌و محدود Paraheritschioides, Klepatrina (Porfirivella ) ) و مرجان­های دارای گسترش­جهانی ( Fomichevella, Heintzella, Multithecopora, Michelinia ) تشکیل شده است. این فونا در زیرحوضه جنوبی (حوضه مدیترانه­ای) اقیانوس­تتیس گسترش داشتند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bashkirian Corals (Late Carboniferous) of Sardar Formation in Zaladu Section, Ozbak-Kuh Mountains, East Central Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Ashouri 1
  • Alireza Ashouri 1
  • Kaveh Khaksar 2
  • Mahdi Badpa 3
  • Mohammad Khanehbad 1