نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

.       هدی باوی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   اسدالله محبوبی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد *   رضا موسوی حرمی، استاد گروه زمین‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   حامد زند مقدم، استادیار گروه زمین‏شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان     چکیده   جهت مطالعه ریز رخساره‏ها و چینه‏نگاری سکانسی سازند درنجال، سه برش داهوئیه، گتکوئیه و گزوئیه به ضخامت‏های 160، 140 و 130 متر واقع در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، 11 رخساره رسوبی شناسایی شد که شامل 1 مجموعه رخساره آواری ( S ) و 3 مجموعه رخساره کربناته ( T ، L و B ) است. رخساره‏های آواری شامل 2 پتروفاسیس کوارتزآرنایتی و گلسنگی است. رخساره‏های کربناته شامل مجموعه رخساره T (شامل 2 رخساره دولومادستون و باندستون استروماتولیتی)، مجموعه رخساره L (شامل 4 رخساره پکستون پلوئیدی، وکستون بیوکلاستی، پکستون اائید-اینتراکلاستی و فلوتستون اینتراکلاستی) و مجموعه رخساره B (شامل 3 رخساره گرینستون اائیدی، گرینستون اائید-اینتراکلاستی و روداستون اینتراکلاستی) است. آنالیز رخساره‏ها نشان می‏دهد که نهشته‏های سازند درنجال در محیطی جزر و مدی راسب شده‏اند به طوری که مجموعه رخساره S و T مربوط به سوپراتایدال و اینترتایدال، مجموعه رخساره L مربوط به ساب تایدال (لاگون) و مجموعه رخساره B مربوط به کانال‏های جزر ومدی و بعضاً ناحیه سدی است. آنالیز چینه‏نگاری سکانسی در برش‏های مورد مطالعه نشان می‏دهد که نهشته‏های سازند درنجال از یک سکانس رسوبی رده سوم تشکیل شده‏اند. این سکانس در برش‏های داهوئیه و گتکوئیه از سه دسته رخساره‏ای ( LST ، TST و HST ) و در برش گزوئیه تنها از دو دسته رخساره‏ای ( TST و HST ) تشکیل شده است. جایگاه نهشته‏های مورد مطالعه در جغرافیای دیرینه زمان کامبرین به گونه‏ای است که این نهشته‏های در حاشیه شمالی اقیانوس تتیس (پرتوپالئوتتیس) در پلتفرم کم عمقی از نوع رمپ و تحت تأثیر جریان‏های جزر و مدی برجای گذاشته شده‏اند. مقایسه این نهشته‏ها با نهشته‏های معادل در کشورهای همجوار منعکس کننده عمیق‏تر شدن حوضه رسوبی به سمت شمال است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequence stratigraphy of carbonate deposits of Derinjal Formation (Late Cambrian) in the east and southeast Zarand- NW Kerman: Implication for paleogeography

نویسندگان [English]

  • Reza Moussavi-Harami 1
  • Asadollah Mahboubi 1
  • Hoda Bavi 1
  • Hamed Zand-Moghadam 2