پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند میلا در منطقه آبگرم استان قزوین

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

      حامد حسنی، کارشناس ارشد رسوب‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   حسن محسنی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان *   بهروز رفیعی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   محمد معانی‌جو، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان     چکیده   در این پژوهش دولومیت‌های سازند میلا در برش کیسه‌جین ناحیه آبگرم استان قزوین از نظر پتروگرافی و ژئوشیمی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی توسط میکروسکوپ پلاریزان و مطالعات ژئوشیمی بر مبنای آنالیز عنصری به دو روش آنالیز کل ( ICP-AES ) و آنالیز نقطه‌ای ( EPMA ) صورت گرفت. مطالعات پتروگرافی براساس طبقه‌بندی بافتی سیبلی و گرگ انجام پذیرفت و بر مبنای آن دو گروه کلی دولومیت‌های اولیه (هم‌زمان با رسوب‌گذاری) و دولومیت‌های ثانویه (پس‌از رسوب‌گذاری) شناسایی گردید. دولومیت‌های اولیه شامل دولومیکرایت‌ها (خیلی ریز‌بلور) و دولومیت‌های ثانویه شامل اسپاریت‌ها و دولومیت‌های پرکننده حفرات می‌باشد. اسپاریت‌ها خود به دو گروه دولومیکرواسپاریت‌ها (ریز‌بلور) و دولواسپاریت‌ها (متوسط‌بلور) تقسیم شده‌اند. همچنین دولومیت‌های پرکننده‌ حفرات خود به دو گروه دولومیت‌های زونه (درشت تا خیلی درشت‌بلور) و دولومیت‌های زین‌اسبی (درشت تا فوق‌العلاده درشت‌بلور) تفکیک شده‌‌اند. مطالعات ژئوشیمی بر روی عناصر اصلی Mg و Ca و عناصر فرعی و ردیاب Fe, Mn, Sr, Na و S صورت گرفت. با تلفیق نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی و آنالیز عنصری، محیط تشکیل دولومیت‌های سازند میلا در برش کیسه‌جین به شرح زیر معرفی می گردد: دولومیکرایت‌ها در محیط سبخایی، اسپاریت‌ها در محیط دفنی کم‌عمق تا متوسط و دولومیت‌های پرکننده حفرات در محیط دفنی نسبتاً عمیق مرتبط با شکستگی‌های تکتونیکی تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and geochemistry of dolostones of Mila Formation in of Ab-e-Garm area, Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • Behrooz Rafiei
  • Hassan Mohseni
  • Hamed Hassani
  • Mohammad Maanijoo