نویسندگان

چکیده

       هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه‌داران کف زی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری و رخساره‌های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می‌باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه‌داران نسبت به شمارش و تعیین درصد حضور انواع روزنه‌داران در هریک از انواع ریز رخساره‌های شناسایی شده اقدام شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در رخساره‌های مربوط به رمپ ائوسن منطقه ده ریزرخساره MF1, MF2, MF3, MF4, MF5, MF6, MF7, MF8, MF9, MF10 وجود دارد. رخساره‌های MF1, MF2, MF3 مربوط به قسمت بالایی زون فوتیک فوقانی، ریزرخساره‌های MF4, MF5, MF6, MF7 مربوط به قسمت‌های تحتانی زون فوقانی از رخساره‌های داخلی‌تر رمپ داخلی و ریزرخساره‌های MF10 و MF9 متعلق به بخش زیرین Foreslope هستند. با توجه به نحوه توزیع روزنه‌داران، انواع با پوسته پورسلانوز در لاگون و قسمت‌های داخلی‌تر لاگون با شوری بیشتر قرار می گیرند. آلوئولین در لاگون باز و شول‌های نومولیتیک به همراه نومولیت‌های گلبولی متوسط قرار می گیرند. به سمت دریای آزاد و قسمت‌های عمیق از میزان فراوانی روزنه‌داران پورسلانوزی کاسته شده و به میزان فراوانی روزنه‌داران با پوسته هیالین اضافه می‌شود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of foraminifera distribution in eocene ramp, Lut block, East Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Yousefi Rad
  • Seyed Ahmad Babazadeh