نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ ( برش چینه‏شناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی می‏پردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی گردید. با توجه به داینوفلاژله‏های شناسایی شده و با استفاده از مطالعه فرامینیفرهای موجود در این برش سن بارمین پسین-آپتین پیشین برای سازند سرچشمه و سن آپتین میانی- آلبین میانی برای سازند سنگانه در برش چینه‏شناسی باغک تعیین گردید. تجمع داینوفلاژله‏های شناسایی شده در برش مورد مطالعه با بخشی از بیوزون Odontochitina operculata zone انطباق دارند. بررسی سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی (فیتوکلاست‏ها، پالینومورف‏های دریایی و مواد آلی فاقد ساختمان) و نتایج حاصل از مطالعه آماری فاکتورهای مؤثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی (Lability) و نسبت پالینومورف های دریایی به AOM و همینطور نسبت AOM شفاف به AOM تیره نشان می دهد نرخ رسوب‌گذاری و میزان اکسیژن محیط متغیر بوده و از سمت سازند سرچشمه به سمت سازند سنگانه عمق محیط افزایش یافته و شرایط کم انرژی تر و آرام تر و با میزان کمتری از اکسیژن بر محیط رسوبی غالب گشته است. داینوفلاژله های شاخص محیط رسوبی نیز نشان می دهند که سازندهای سرچشمه و سنگانه در محیط نرتیک داخلی تا نرتیک خارجی نهشته شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Palinology and Paleoecology of Sarcheshmeh and Sanganeh formations at Baghak section (East of Kopeh-Dogh)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yazdi- Moghaddam
  • Alireza Ashuri
  • Amir-Mohammad Jamali
  • Mahjooneh Keshmiri
  • Ebrahim Ghasemi-Nejad
  • Alireza Ashuri