نویسندگان

1 دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران

2 دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

3 تهران دانشگاه تهران پردیس علوم دتنشکده زمین شناسی

4 دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

          چکیده   سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش شمال شرق سمنان به ضخامت 564 متر حاوی مجموعه قابل توجهی از پالینومورف‌های خشکی (از قبیل اسپورها و پولن‏ها) و پالینومورف‌های دریایی (شامل داینوفلاژله‏ها، اکریتارک‏ها و آستر داخلی پوسته فرامینیفرها) با حفظ‌شدگی خوب می‌باشد. از پالینومورف‌های خشکی در مجموع تعداد 51 گونه اسپور متعلق به 31 جنس و 27 گونه پولن متعلق به 14 جنس شناسایی شد که به ترتیب، اسپورهای ترایلت‌، پولن‌های دو باله و تک باله دارای بیشترین فراوانی بودند. از پالینومورف‌های دریایی تعداد 16 گونه متعلق به 10 جنس از داینوفلاژله‏ها شناسایی گردید که فرم‌های پروکسیموکوریت دارای بیشترین فراوانی بودند. تنها یک زون تجمعی Contignisporites -Striatella assemblage zone و یک زون فراوانی Classopollis abundant zone برای این نهشته‏ها پیشنهاد گردید . با توجه به حضور Contignisporites burgeri و گونه‌های مختلف Striatella سن باژوسین پسین - باتونین برای قسمت پایینی برش و با توجه به افزایش ناگهانی Classopollis (Corollina) در قسمت‏های بالایی برش، سن کالووین برای این قسمت از برش تعیین می‏گردد. بر اساس حضور میوسپورهایی با گسترش چینه‏شناسی شناخته شده از قبیل Klukisporites variegatus , Concavissimisporites verrucosus, Striatella spp. سن سازند دلیچای در برش مورد مطالعه به ژوراسیک میانی نسبت داده شده است . با بررسی قرابت اسپورها و پولن‏ها، میوسپورهای موجود در برش چینه‌شناسی دیکتاش به سرخس‌ها ( Pterophyta ) ، لیکوفیت‌ها (Lycophyta) ، دم اسبیان (Sphenophyta) ، بریوفیت‌ها (Bryophyta) و گروه‌هایی از بازدانگان (Gymnosperms) نظیر مخروطیان (Coniferophyta) و ژینکوفیت‌ها (Ginkgophyta) نسبت داده شده‌اند. وجود این گیاهان معرف آب و هوای گرم تا نیمه‏گرم با رطوبت زیاد در زمان تشکیل رسوبات سازند دلیچای، در برش مورد مطالعه می‏باشد. مطالعه حوضه رسوب‏گذاری بر اساس عناصر پالینولوژیک، حاکی از آن است که سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی دیکتاش در یک محیط ساحلی کم عمق و کم اکسیژن با سرعت رسوب‏گذاری پایین و افزایش تدریجی عمق حوضه تشکیل شده است. سه نوع پالینوفاسیس ( VI, IV, II ) برای برش چینه‌شناسی مورد مطالعه تعیین گردید .   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paleoenvironment of the Dalichai Formation, northeastern Semnan

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Sajjadi 3
  • Firoozeh Hashemi Yazdi 2
  • Navid Navidi Izad 2
  • Afsaneh Dehbozorgi 4

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 تهران دانشگاه تهران پردیس علوم دتنشکده زمین شناسی

4 University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
Palaeonvironment of the Dalichai Formation, northeastern Semnan, is envisaged based on 69 samples studied palynologically. Diverse and well-preserved palynofloras, viz., miospores, dinoflagellate cysts, foraminiferal test linings, acritarchs, wood debris (plant tissue) and Amorphous Organic Matters (AOM) occur in the material examined. The presence of relatively abundant proximate dinoflagellates and ±laevigate acritarchs in the lower part of the section studied implies sedimentation in a turbulent shallow environment. However, occurrence in the upper part of the section of abundant chorate dinoflagellates as well as notable proportion of blade-shaped to equal dimensional opaque palynomacerals seem to signify marine incursion and accumulation in an open marine setting. In most of the samples examined, prevalence of transparent AOM denotes a low oxygenated environment and slow rate of accumulation. Moreover, incidence of three palynofacies types (II, IV, VI) in the pertinent material also corroborates a shallow low oxygenated environment with low sedimentation rate which gradually deepened upward in the section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palynomorph
  • Dalichai Formation
  • Paleoenvironment
  • Northeastern Semnan