چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 1-20

چکیده
      سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، ...  بیشتر

پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان

فرشته سجادی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ نوید نویدی ایزد؛ فرشته سجادی؛ افسانه ده بزرگی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 21-46

چکیده
            چکیده   سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش شمال شرق سمنان به ضخامت 564 متر حاوی مجموعه قابل توجهی از پالینومورف‌های خشکی (از قبیل اسپورها و پولن‏ها) و پالینومورف‌های دریایی (شامل داینوفلاژله‏ها، اکریتارک‏ها و آستر داخلی پوسته فرامینیفرها) با حفظ‌شدگی خوب می‌باشد. از پالینومورف‌های خشکی در مجموع تعداد 51 گونه اسپور ...  بیشتر

ارزیابی ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده‏های حاصل از پیرولیز راک ایول VI

بیوک قربانی؛ رضا قوامی ریابی؛ محمدرضا کمالی؛ محمد صادقی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 47-58

چکیده
      محمدرضا کمالی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران   رضا قوامی ریابی، استادیار    بیوک قربانی، کارشناس ارشد     چکیده   مطالعه حاضر بر روی 59 نمونه از خرده­های حفاری [1] سازند پابده در میدان نفتی نصرت، به وسیله دستگاه پیرولیز راک ایول 6 صورت گرفته است. نتایج ژئوشیمیایی بر این امر دلالت می‏کند که سازند پابده دارای پتانسیل هیدروکربنی ...  بیشتر

ماکروفسیل‏های گیاهی معدن زغال‏سنگ تخت مینودشت، تعیین سن و بررسی فراوانی نسبی و اندکس سورنسون فلور آن و مقایسه با سایر فلوریزون‏های ایران و اوراسیا

اکبر پرواسیده؛ فاطمه واعظ جوادی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 59-86

چکیده
        فاطمه واعظ جوادی ، استادیار دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران *   اکبر پرواسیده ، کارشناس ارشد چینه‏شناسی و فسیل‏شناسی دانشگاه تهران     چکیده   معدن زغال‏سنگ تخت واقع در جنوب شرق مینودشت، استان گلستان دربردارنده ماکروفسیل‏های گیاهی بسیار خوب حفظ شده‏ای می‏باشد که برای اولین بار معرفی می‏شوند. تعداد 27 گونه ماکروفسیل ...  بیشتر

مطالعه ژئوشیمیایی سنگهای منشا نفت در میدان نفتی آغاجاری بر اساس داده های راک ایول

بهزاد خانی؛ محمدحسین حیدری فرد؛ بهرام علیزاده؛ علی کدخدائی؛ نرگس عدالتی‌منش

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 87-102

چکیده
  در این مطالعه 40خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده، گورپی،کژدمی و گدوان میدان نفتی آغاجاری مورد آنالیز راک‌ایول قرار گرفته است.به منظور شناسایی شرایط محیط رسوبگذاری سازندهای مورد مطالعه، به 4زون تقسیم شده‌اند که زون‌های A(سازند کژدمی-187) و C‌(سازند کژدمی-140)بیانگر شرایط احیایی‌تر همراه با حضور مواد آلی دریایی و زون‌های D‏ ‌(سازند ...  بیشتر

تاریخچه دیاژنز ماسه سنگهای کامبرین زیرین، در رخنمون گزوئیه، ایران مرکزی

محمد رضا قطبی راوندی؛ مهدی رضا پورسلطانی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 103-125

چکیده
  توالی رسوبی سیلیسی آواری داهو (کامبرین زیرین)، در ایران مرکزی، با ضخامت حدود 280 متر، در منطقه گزوئیه با یک سطح فرسایشی بر روی سنگهای رسوبی نئوپروتروزوئیک-کامبرین زیرین (سری دزو) قرار گرفته است. این توالی توسط رسوبات کربناته دریایی کامبرین میانی-کامبرین بالایی (سازند کوه بنان) نیز بطور هم شیب پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و ...  بیشتر