ارزیابی ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده‏های حاصل از پیرولیز راک ایول VI

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت تهران

2 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود

3 پژوهشگاه صنعت نفت

4 مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه شاهرود

چکیده

    محمدرضا کمالی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران   رضا قوامی ریابی، استادیار    بیوک قربانی، کارشناس ارشد     چکیده   مطالعه حاضر بر روی 59 نمونه از خرده­های حفاری [1] سازند پابده در میدان نفتی نصرت، به وسیله دستگاه پیرولیز راک ایول 6 صورت گرفته است. نتایج ژئوشیمیایی بر این امر دلالت می‏کند که سازند پابده دارای پتانسیل هیدروکربنی ضعیف تا خوب می‏باشد. ترسیم پارامتر S1 در مقابل TOC برای نمونه‏ها، عدم آلودگی آنها به نفت خام و مواد روغنی (در حین حفاری) را تأیید می‏کند. منحنی تغییر رخساره آلی دیاگرام جونز نشان‏دهنده محدوده B-BC برای سازند پابده بود که بیانگر محیط‏های دریایی احیایی تا کمی اکسیدان می‏باشد. رسم دیاگرام HI در برابر Tmax نیز برای نمونه‏های مورد مطالعه نشان داد که نوع کروژن نمونه‏ها ترکیبی از انواع II-III که تمایل بیشتر به کروژن نوع II (توانایی تولید نفت بیشتر) دارند و نشان‏دهنده ورود نمونه‏ها به پنجره نفتی است. همچنین، ترسیم نمودار تغییر ات S1+S2 در برابر TOC نیز بیانگر این است که سازند پابده با داشتن محدوده وسیع از لحاظ پتانسیل تولید می‏تواند به عنوان سازندی خوب برای تولید هیدروکربن در منطقه مورد مطالعه عمل نماید.      [1] Cutting

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical evaluation of Pabdeh Formation in Nosrat field, southeast Persian Gulf using Rock- Eval VI pyrolysis

نویسندگان [English]

 • Biuk ghorbani 1
 • Reza ghavami riabi 2
 • Mohammad reza kamali 3
 • mohammad sadeghi 4
1 Ripi
2 shahrood university of technology
3 Ripi
4 shahrood university of technology
چکیده [English]

The present study was performed on 59 drillhole cuttings from Pabdeh Formation in Nosrat oil field using Rock- Eval VI pryrolysis. Geochemical analysis indicated that Pabdeh Formation possesses poor to good hydrocarbon potential. Plotting S1 against TOC suggests that samples were not affected by polluting substances such as crude oil and lubricants while drilling operation. Jones organic fancies diagram shows B-BC area indicating that Pabdeh Formation was deposited in marine anoxic to oxic environments. HI vesus Tmax shows that most samples initially have had type II kerogen and now reflecting a mixture of type II to III kerogen (capable of generating oil) that have already entered oil generation window. In addition, S1+S2 versus TOC plot also suggests that Pabdeh Formation can be considered as a capable hydrocarbon generating source rock in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rock
 • Rock -Eval VI pyrolysis
 • Eval VI pyrolysis
 • Pabdeh Formation
 • Hydrocarbon Potential
 • Jones Diagram
 • Nosrat Oil Field