چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

نویسندگان

1 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

    سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، نقشه­های هم سنگی و تغییرات ریزرخساره‏هاست. بر این اساس در چاه‏های مورد مطالعه 9 ریز رخساره کربناتی و 2 پتروفاسیس سیلیسی- آواری که در چهار محیط دریای باز، سد، لاگون و جزرومدی در یک رمپ هموکلینال (شامل رمپ خارجی، میانی و داخلی) نهشته شده‏اند، شناسایی شده است. همچنین، بر مبنای اشکال شناسایی شده بر روی نمودار اشعه گاما، رسوبات مورد مطالعه در محیط دریایی تشکیل شده است. در محیط دریای باز و سدی، نمودارگاما به شکل زنگوله‏ای دندانه‏دار، قارچی دندانه‏دار، قوسی به سمت چپ، دندانه‏ای و واگنی به سمت راست، در محیط ساحلی به دو صورت سیلندری و قارچی شکل و در محیط جزرومدی و لاگون به صورت قوسی به سمت راست تا سیلندری شکل دیده می‏شود. بر اساس نقشه­های هم سنگی رسوبات ماسه سنگی زون­های پایینی سازند آسماری میدان نفتی مارون توسط سیستم دلتایی در طول حاشیه جنوب غربی حوضه گسترش پیدا کرده و دائماً تحت تأثیر تغییرات سطح آب دریا بوده‏اند. آنالیز چینه‏نگاری سکانسی منجر به شناسایی سه سکانس رسوبی رده سوم ( DS1 ، DS2 و DS3 ) در چاه‏های مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequence Stratigraphy of lower zones of Asmari Formation in Marun Oilfield by using of microfacies analysis, isolith maps and γ- Ray log

نویسندگان [English]

 • Jalil Jafari 1
 • Asadollah Mahboubi 2
 • Mohammad Khanehbad 2
 • Asadollah Mahboubi 2
 • Ahmad Mirmarghabi 3
 • Reza Moussavi harami 3
 • Shahram Avarjani 1
1 -
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Oligo- Miocene Asmari Formation is one of the most important reservoir units of the Marun Oilfield in Dezful Embayment SW Iran, deposited in Zagros foreland basin. The goal of this study is to interpret depositional environment and sequence stratigraphy of lower zones of the Asmari Formation in Well No.281, 342 and 312in Marun Oilfield based on changes in the shape of γ- Ray, isolith maps and microfacies properties. Accordingly, identification of 9 carbonate microfacies and 2 siliciclastic petrofacies were identified that are deposited in four depositional environment including open marine, barrier, lagoon and tidal flat in a homoclinal ramp (consisting of outer, middle and inner ramp). Also, based on the shape of γ- Ray log, There sediment were deposited in marine environment. In open marine and barrier environments, The shape of γ- Ray log is serrated bell-shaped, serrated funnel-shaped, left bow-shaped, serrated shape and right boxcar shape, Whole in the beach environment it is cylinder and funnel shape and in lagoon and tidal flat environment can be seen on right bow to cylinder-shaped. Based on the isolith maps, sandstone of lower zones of the Asmari Formation in Marun Oilfield expanded by deltaic system along the southwestern margin of the basin and influenced by changes in sea level constantly. Sequence stratigraphic analysis led to identification of three third- order (DS1, DS2 and DS3) depositional sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : γ
 • : γ- Ray log
 • Ray log
 • Asmari Formation
 • Marun Oilfield
 • Depositional Sequence