نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رسوب‏‌شناسی و سنگ‏‌شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‏‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‏‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

سازند روته دومین چرخۀ رسوب‏گذاری پرمین در حوضۀ البرز است. مطالعات صحرایی و پتروگرافیکی در برش‏های سنگسر (دامنۀ جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنۀ شمالی البرز مرکزی) نشان‏دهندۀ این است که رسوبات سازند روته شامل 19 ریزرخسارۀ کربناته و یک سنگ رخسارۀ سیلیسی-آواری هستند که در پرمین میانی در کمربندهای رخساره‏ای پهنۀ جزرومدی تا دریای باز از یک رمپ کربناتۀ هم‏شیب بایوکلاستی در حاشیۀ جنوبی غیرفعال پالئوتتیس واقع در شمال ابرقارۀ گندوانا در یک منطقۀ گرمسیری نهشته شده‏اند. رسوبات سازند روته در هر دو برش عمدتاً در محیط رمپ درونی نهشته شدند اما ضخامت رسوبات نهشته شده در کمربندهای رخساره‏ای دریای باز در برش سنگسر از برش مکارود بیشتر است. اجزای اصلی سازندۀ رسوبات شامل انواع جلبک‏ها، فرامینیفرها و متازوآن‏ها از قبیل اکینودرم‏ها، بریوزوئرها، گاستروپودها، براکیوپودها، استراکودآ، تریلوبیت‏ها، دوکفه‏ای‏ها و اسفنج‏ها توزیع متفاوتی را در زیرمحیط‏های مختلف پلاتفرم کربناته نشان می‏دهند. بررسی تغییرات نسبی سطح آب دریا در این تحقیق، بر اساس مشاهدات صحرایی و آنالیز رخساره‏ای است. این مطالعات به تشخیص دو سکانس رسوبی ردۀ پایین در برش سنگسر و سه سکانس رسوبی ردۀ پایین در برش مکارود منجر گردید. مرز سکانس‏ها توسط ناپیوستگی‏های فرسایشی، ولکانیک‏ها، افق‏های خاک دیرینه، ظهور ریزرخساره‏های جزرومدی و ریزرخساره‏هایی که نشان‏دهندۀ حداکثر افت سطح آب دریا در هر سکانس هستند، مشخص می‏شود. عمیق‏ترین ریزرخساره‏ها نیز به‏عنوان سطوح نشان‏دهندۀ حداکثر پیشروی آب دریا در نظر گرفته شده‏اند. رسوبات سازند روته در هر دو برش بخشی از ابرچرخۀ ترانسپکاس (زیرسکانس آبزاروکای II) هستند. بیشترین عمیق‏شدگی آب دریا در بخش‏های میانی سازند روته است و روند کلی تغییرات سطح آب دریا در این سازند با تغییرات جهانی سطح آب دریا در پرمین مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microfacies, Sedimentary Environment and Relative Sea Level Changes of the Ruteh Formation, Sangsar and Makaroud Sections, Central Alborz

نویسندگان [English]

  • Leili Bastami 1
  • Mir-Reza Moussavi 2
  • Mahboobeh Hosseini-Barzi 3

چکیده [English]

Introduction
According to different paleontological and paleomagnetic studies, Iran was part of the Gondwana during the Permian. The Permian lithostratigraphic units in the Alborz-Azerbaijan are introduced as Doroud, Ruteh and Nesen Formations. The Ruteh Formation, the second depositional cycle of the Permian in the Alborz Basin, have been studied at two stratigraphic sections in the Central Alborz. The Sangsar section located on the south flank of the Central Alborz, 1 km northwest of Mahdishahr city and the Makaroud section located on the north flank of the Central Alborz, about 37 km south of Chalous city. The thickness of the Ruteh Formation at the Sangsar section is 106 m and at the Makaroud section is 222 m. At the Sangsar section the Ruteh Formation is underlain by the Doroud Formation with gradual contact and is overlain by a lateritic horizon. At the Makaroud section the Ruteh Formation disconformably overlies the Doroud Formation and the upper boundary is faulted and the Chalous Formation overlies the Ruteh Formation at this section. The aim of this paper is to analysis microfacies, interpret depositional environments and delineate relative sea level changes of the Ruteh Formation. Other researchers studied the Ruteh Formation at different sections in the Alborz Basin believe that the carbonate sediments of this formation have been deposited in a homoclinal carbonate ramp and consist of two-three 3rd order depositional sequences. But no sedimentological studies have been done at the selected sections in this study.  
Material & Methods
Two stratigraphic sections of the Ruteh Formation have been selected, measuted and sampled. One hundred sixty three samples (fifty seven samples from Sangsar and one hundred six samples from Makaroud section)  were collected and thin sections were prepared from all samples. Afew samples were collected from lower and upper formations. Thin sections were stained with potassium ferricyanide and alizarin-red S solution according to Dickson (1965) method. The grain and matrix percentages were estimated using visual percentage charts of Bacelle and Bosellini (1965). Dunham (1962) classification were used for carbonate facies nomenclature. Based on lithological and textural characteristics, fossil content, abiotic allochems, facies succession and their comparision with well studied environments by Flugel (2010), microfacies and their subenvironments have been identified. In this study investigation of relative sea level changes is on the basis of field observations and facies analysis. Based on the vertical succession of microfacies and sedimentary paleoenvironmental features, Systems tracts and sedimentary sequences have been recognized.
Discussion of Results & Conclusions
Field and petrographic studies at the Sangsar and Makaroud sections, indicate that the Ruteh Formation sediments consist of 19 carbonate microfacies and one siliciclastic petrofacies that during the Middle Permian times deposited in tidal flat to open marine facies belts of a bioclastic homoclinal carbonate ramp on the southern passive margin of the Paleotethys located on the northern Gondwana Supercontinent in a tropical region. Tidal flat facies belt includes: Dolomitic mudstone, lime mudstone to sandy lime mudstone, pelloid intraclast packstone and one quartzarenite siliciclastic petrofacies. Lagoon facies belt includes: bioclast mudstone, dasycladacea wackestone, foraminifera pelloid wackestone, bioclast pelloid wackestone,  bioclast tubiphytes wackestone, bioclast algal wackestone/packstone. Shoal facies belt includes: ooid pelloid packstone/grainstone, bioclast pelloid packstone/grainstone, pelloid bioclast grainstone and algal packstone/grainstone. Open marine facies belt includes: tubiphytes gymnocodiacea wackestone, gymnocodiacea packstone, bioclast gymnocodiacea wackestone, sponge spicule bioclast wackestone, crinoid mudstone/wackestone and bioclast mudstone. 
The Ruteh Formation at both sections deposited mainly in inner ramp environment but thickness of the sediments deposited in open marine facies belt at the Sangsar section is more than the Makaroud section. The main sediments constituents including algae, foraminifera and metazoans show different distribution in the various subenvironments of the carbonate platform. This studies resulted in identifying two low rank sequences at the Sangsar section and three low rank sequences at the Makaroud section. Sequence boundaries are identified by disconformities, volcanics, paleosol horizons, emergence of tidal flat microfacies and microfacies that are indicative of maximum sea level fall in each sequence. The deepest microfacies are also regarded as maximum flooding surfaces. Deposits of the Ruteh Formation at both sections is part of the Transpecos Supercycle (Absaroka II Subsequence). The most deepening of the sea water occurs in the middle parts of the Ruteh Formation and general trend of the sea level changes in this formation is accordant with the global sea level changes during the Permian.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz Basin
  • Ruteh Formation
  • Bioclastic Homoclinal Ramp
  • Low Rank Sequence

آقانباتی، س. ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، 586 ص. 

بابایی‌خو، گ.، م‌.ح. آدابی، د. جهانی و س.‌ح. وزیری، 1392، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در برش سیبستان، البرز مرکزی: پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی‌، ش50(1)، ص 58 - 43.   

باغبانی، د.، 1375، لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی رسوبات پرمین در مناطق شهرضا، آباده و جلفا (مرکز و شمال‌ غرب ایران): رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 233ص.

پرتوآذر، ح.، 1374، سیستم پرمین در ایران: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 340 ص.

حسنی، ر.، م.ر. موسوی، م. لنکرانی، ر. اهری‌پور، رخساره‌ها، محیط‌های رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های پرمین‌ در ناحیه خوش‌ییلاق‌خوش‌ییلاق: زمین‌شناسی ایران، ش. 24، ص 32-19.

رحیمی، ب.، 1381، مطالعات ساختاری رشته کوه البرز در شمال دامغان: رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین، 208ص.

طاهری، ع.، ۱۳۸۱، چینه‌نگاری رسوبات پرمین (سازند جمال) در حوضه طبس: رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، ۱۵۷ص. 

عارفی فرد، س.، 1385، مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس‌های زمین‌های پرمین در مناطق کلمرد- شتری و شیرگشت (ایران مرکزی): رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین، 252ص.

لطف‌پور، م.، 1384، چینه‌شناسی توالی‌ها، محیط‌رسوبی و بایواستراتیگرافی سازند‌های دالان و کنگان در زاگرس جنوبی با نگرش ویژه بر مرز پرمو-تریاس: رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین، 418 ص.

لنکرانی، م.، 1386، محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های پرمین در البرز مرکزی و شرقی (مناطق گدوک و لب‌نسار): رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم، 190ص.

مختارپور، ح.، 1376، سنگ‌شناسی، محیط‌های رسوبی و توالی‌های سنگ‌های پرمین در ناحیۀ البرز، شمال ایران: رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.229ص.

Adabi, M. H., 2009, Multistage dolomitization of Upper Jurassic Mozduran Formation, Kopet-Dagh Basin, N.E. Iran: Carbonates and Evaporites,v. 24, no.1, p. 16-32

Al-Aasm, I. S., and J. J. Packard, 2000, Stabilization of early-formed dolomite: a table of divergence from two Mississipian dolomites: Sedimentary Geology, v. 131, p. 97-108.

Alshahran, A. S., and C. G. St. C. Kendall, 2003, Holocene coastal carbonates and evaporites of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues: Earth-Science Reviews, v. 61, p. 191–243.

Alshahran, A. S., and A. E. M. Nairn, 1997, Sedimentary basin and petroleum geology of the Middle East: Elsevier, Amsterdam, 843 p.

Assereto, R., 1963, The Paleozoic  formations  in central Elborz (Iran): Preliminary note Rivista Italiana di Paleontologie Stratigrafia, v. 69, p. 503-543.

Angiolini, L., M. Balini, E. Garzanti, A. Nicora, A.Tintori, S. Crasquin-Soleau, and G. Muttoni, 2003, Permian climatic and palaeogeographic changes in northern Gondwana: The Khuff Formation of Interior Oman: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 191, p. 269-300.

Bacelle, L., and A. Bosellini, 1965, Diagrammi per lastima visiva della composizione percentuale nelle rocce sedimentary: Scienze Geologiche e Paleontologiche, v. 4, p. 359-62.

Bachmann, M., and F. Hirsch, 2006, Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern Levant (Galilee and the Golan Heights), stratigraphy and second-order sea-level change: Cretaceous Research, v. 27, p. 487-512.

Berberian, M., and G. C. P. King, 1981, Toward a palaeogeography and tectonic evolution of Iran: Canadian  Journal of  Earth Science, v. 18, p. 210-265.

Besse, J., F. Torcq, Y. Gallet, L. E. Ricou, L. Krystyn and A. Saidi, 1998, Late Permian to Late Triassic palaeomagnetic data from Iran: Constraints on the migration of the Iranian block through the Tethyan Ocean and initial destruction of Pangaea: Geophysical Journal International, v. 135, no. 1, p. 77-92.

Bozorgnia, F., 1973, Paleozoic foraminiferal biostratigraphy of  central  and east Alborz mountains, Iran: National Irainian Oil Company, Geological Laboratory Publication, no. 4, Tehran, 185 p.

Burchette, T. P., and V. P. Wright, 1992, Carbonate ramp depositional systems: Sedimentary Geology, v. 79, p. 3-57.

Burchette, T. P., 1993, Mishrif Formation (Cenomanian-Turonian), southern Arabian Gulf: carbonate platform growth along a cratonic basin margin. In: J. A. T. Simo, R. W. Scott and J.-P. Masse (Eds.), Cretaceous carbonate platforms: American Association of Petroleum Geologist Memoir. 56, p. 185-199.

Catuneanu, O., 2006, Principles of Sequence Stratigraphy: Elsivier, 387 p.

Catuneanu, O., V. Abreu, J. P. Bhattacharya, M. D. Blum, R. W. Dalrymple, P. G. Eriksson, C. R. Fielding, W. L. Fisher, W. E. Galloway, M. R. Gibling, K. A. Giles, J. M. Holbrook, R. Jordan, C. G. St. C. Kendall, B. Macurda, O. J. Martinsen, A. D. Miall, J. E. Neal, D. Nummedal, L. Pomar, H. W. Posamentier, B. R. Pratt, J. F. Sarg, K. W. Shanley, R. J. Steel, A. Strasser, M. E. Tucker, and C. Winker, 2009, Towards the standardization of sequence stratigraphy: Earth-Science Reviews, v. 92, p. 1-33.

Catuneanu, O., W. E. Galloway, Ch. G. St. C. Kendall, A. D. Miall, H. W. Posamentier, A. Strasser,  and M. E. Tucker, 2011, Sequence Stratigraphy, Methodology and Nomenclature: Newsletters on Stratigraphy, v. 44, no. 3, p. 173–245.

Dickson, J. A. D., 1965, A modified staining technique for carbonates in thin section: Nature, v. 205, p. 587.

Dunham, R. J., 1962,  Classification of carbonate rocks according to their depositional texture, in: W. E. Ham (Ed.), Classification of Carbonate Rocks: Tulsa, Ok,  American Association of Petroleum Geology Memoir, v. 1, p. 108-121.

Einsele, G., 2000, Sedimentary  Basin,  Evolution Facies and Sediment Budget: (2nd edition) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 292 p.

El gadi, M. S. M., and M. E. Brookfield, 1999, Open carbonate ramp facies, microfacies and paleoenvironments of the Gramame Formation (Maastrichtian), Pernambuco-Paraíba Basin, Northeastern Brazil: Journal of South American Earth Sciences, v. 12, p. 411-433.

Elliott, G. F., 1991, Dasycladacean algae of the Palaeozoic and Mesozoic. In: R. Riding, (Ed.), Calcareous algae and stromatolites: Springer-Verlag, Berlin, p. 125-130. 

Emery, D., and K. J. Myers, 1996, Sequence Stratigraphy: Oxford, Blackwell Science, 297 p.

Flugel, E., 2010, Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application: Springer-Verlag,  Berlin, 996 p.

Forke, H. C., B. Köhrer, D. Bendias L. Walz, and T. Aigner, 2013, Biostratigraphy and biofacies of Khuff time-equivalent strata in the Al Jabal Al-Akhdar area (Hajar Mountains), northern Oman. In: Pöppelreiter, M.C. (Ed.), Permo-Triassic Sequences of the Arabian Plate: EAGE Special Publication, v.32, p. 77–125.

Gaetani M., L. Angiolini, K. Ueno, A. Nicora, M. Stephenson, D. Sciunnach, R. Rettori, G. D. Price, and J. Sabouri, 2009. Pennsylvanian-Early Triassic stratigraphy in the Alborz Mountains (Iran). In: M. F. Brunet, M. Wilmsen, J. W. Granath, (Ed.), South Caspian to Central Iran Basins: Geological Society, Special Publications, London, v. 312, p.79–128.

Galloway, W. E., 1989, Genetic Stratigraphic Sequences in basin analysis 1: architecture and genesis of flooding surface bounded depositional units, Amrican Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 73, p. 125-142 .

Ghasemi Nejad, E., 2002, Biostratigraphy and depositional history of the Paleozoic deposits in the South of Central Alborz Basin, Based on Foraminifera: Iranian International Journal of Science, v. 3, no. 1, p. 93-114.

Hunt, D., and M. E. Tucker, 1992, Stranded parasequences and the forced regressive wedge systems tract deposition during base-level fall: Sedimentary Geology, v. 81, p. 1-9.

Husinec, A., and B. Sokac, 2006, Early Cretaceous benthic associations (foraminifera and calcareous algae) of a shallow tropical-water platform environment (Mljet Island, southern Croatia): Cretaceous Research, v. 27, p.418–441.

Insalaco, E., A. Virgone, B. Courme, J. Gaillot, M. Kamali, A. Moallemi, M. Lotfpour, and S Monibi, 2006, Upper Dalan/Kangan Formation between the Zagros Mountains and offshore Fars: depositional system, biostratigraphy and stratigraphic architecture: GeoArabia, v. 11, p. 75–176.

Iranian-Japanese Research Group, 1981, The  Permian and the Lower Triassic Systems in Abadeh Region, Central Iran: Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University, Series of Geology and Mineralogy, v. 47, no. 2, p. 61-133.

Jenny-Deshusses, C, 1983, Le Permian de l 'Elborz Central et Oriental(Iran): Stratigraphie et micropaleontology (Foraminifers et Algues). Unpublished These, no. 2130, University de Genev, Section des Sciences de la terre, Geneva, 265p. 

Kobayashi, F., and K.-I. Ishii, 2003, Paleobiogeographic analysis of  Yashtashian to Midian fusulinacean faunas of the Surmeq Formation in the Abadeh region, Central Iran: Journal of Foraminiferal Research, v. 33, no. 2, p. 155–165.

Koehrer, B., M. Zeller, T. Aigner, M. Poeppelreiter,  P. Milroy, H. Forke, and S. Al-Kindi, 2010, Facies and stratigraphic framework of a Khuff outcrop equivalent, Saiq and Mahil formations, Al Jabal Al-Akhdar, Sultanate of Oman: GeoArabia, v. 15, no. 2, p. 91-156.

Koehrer, B., T. Aigner, H. Forke, and M. Pöppelreiter, 2012,  Middle to Upper Khuff (Sequences KS1 to KS4) outcrop-equivalents in the Oman Mountains, Grainstone architecture on a subregional scale: GeoArabia, v. 17, no. 4, p. 59-104.

Kolodka, C., E. Vennin, D. Vachard, V. Trocme, and M. H. Goodarzi, 2012, Timing and progression of the end-Guadalupian crisis in the Fars province (Dalan Formation, Kuh-e Gakhum, Iran) constrained by foraminifers and other carbonate microfossils: Facies, v. 58, no. 1, p. 131–153.

Lasemi, Y., 1995, Depositional Systems and Sequence Stratigraphy of The Cambro-Ordovician Mila Formation in The Alborz Mountains, Northern Iran:First SEPM Congress On Sedimentary Geology (Abstract), p.82.

Leven, E. Ja., and H. Vaziri Moghaddam, 2004, Carboniferous-Permian stratigraphy and fusulinids of eastern Iran, The Permian in the Bagh-e-Vang section (Shirgesht area). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, v.110, no. 2, p.441-465.

Lee, Y. I., K. Hyeong, and C. M. Yoo, 2001, Cyclic sedimentation across a middle Ordovician carbonate ramp (Duwibong Formation) Korea: Facies. v. 44, p.61-74.

Longman, M. W., 1981, A process approach to recognizing facies of reef complexes. In: D. F. Toomey, (Eds.), European Fossil Reef Models, SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special publications, Tulsa, no. 30, p.9-40.

Lucia, F. J., 1999, Carbonate reservoir characteristics: Springer, Berlin, 341 p.

Mamet, B., 1991, Carboniferous calcareous algae. In: R. Riding, Calcareous Algae and Stromatolites (Ed.): Springer-Verlag, Berlín, p. 370-451.

Maurer, F., R. Martini, R. Rettori, H. Hillgärtner and S. Cirilli, 2009, The geology of Khuff outcrop analogues in the Musandam Peninsula, United Arab Emirates and Oman: GeoArabia, v. 14, no. 3, p. 125-158.

Miall, A. D., 2000, Principles of Sedimentary Basin Analysis: Springer-Verlag, Berlín, 433 p.  

Muttoni, G., M. Gaetani, D. V. Kent, D. Sciunnach, L. Angiolini, F. Berra, E. Garzanti, M. Mattei, and A. Zanchi,  2009, Opening of the Neo Tethys Ocean and the Pangea B to Pangea A transformation during the Permian: GeoArabia, v. 14, no. 4, p. 17–48.

Nader, F. H., A. M. Abdel-Rahman, and A. T. Haidar, 2006, Petrographic and chemical traits of Cenomanian platform carbonates (Central Lebanon), implications for depositional environments: Cretaceous Research, v. 27, p. 689-706.

Palma, R. M., J. Lopez-Gomez, and R. D. Piethe, 2007, Oxfordian ramp system (La Manga Formation) in the Bardas Blancas area (Mendoza Province) Neuquen Basin, Argentina, facies and depositional sequences: Sedimentary Geolology, v.195, p.113–134.

Preto, N., and L. A. Hinnov, 2003, Unraveling the origin of shallow-water cyclothems in the Upper Triassic Dürrenstein Fm. (Dolomites, Italy): Journal of Sedimentary Research, v. 73, p. 774-789.

Purser, B. H., 1973, The Persian Gulf, Holocene carbonates sedimentation and diagenesis in a shallow epicontinental sea: Springer, Berlin, 471 p.

Read, F., 1985, Carbonate platform facies models: American Association of Petroleum Geologist  Bulletin, v. 69, no.1, p. 1-21.  

Reolid, M., C. Gaillard, and B. Lathuiliere, 2007,  Microfacies, microtaphonomic traits and foraminiferal assemblages from Upper Jurassic oolitic—coral limestones, stratigraphic fluctuations in a shallowing-upward sequence (French Jura, Middle Oxfordian): Facies, v. 53, p. 553–574.

Ross, C. A., and J. R. P. Ross, 1987, Late Paleozoic sea level and depositional sequences: Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publications, v. 24, p. 137-149.

Sloss, L. L., 1963, Sequences in the cratonic in the interior of North America: Geological Society of America Bulletin, v. 74, p. 93-113. 

Sharland, P. R., R. Archer, D. M. Casey, R. B. Davies, S. H.  Hall, A. P. Heward, A. D. Horbury and M. D. Simmons, 2001, Arabian Plate sequence stratigraphy: GeoArabia Special Publication, v. 2, 371p.

Sloss, L. L., 1979, Global sea level change, a view from the craton: American Association of Petroleum Geologist  Memoir, v. 29, p. 461-467.

Stocklin, J., J. Eftekhar-Nejad, and A. Hushmand-Zadeh, 1965, Geology of the Shotori Range (Tabas area, East Iran). Geological Survey of  Iran, Report, no. 3, 69 p.

Stocklin, J., 1974, Possible ancient continental margins in Iran. In: Burk, C. A. Drake, C. L. (Eds.), The Geology of Continental Margins. Springer-Verlag, New York, p. 873–887

Szabo, F., and A. Kheradpir, 1978, Permian and Triassic stratigraphy of Zagros Basin, Southwest Iran: Journal of Petroleum Geology, v.1, no.7, p.57-82.

Taraz, H., 1969, Perm-Triassic section in Central Iran: American Association of Petroleum Geology Bulletin, v. 53, no. 3, p. 688-698.

Tucker, M. E., and V. P. Wright, 1990, Carbonate sedimentology: London, Blackwell Scientific Publications, 482 p.

Tucker, M. E., 1993, Carbonate diagenesis and sequence stratigraphy: Sedimentology, Reviews 1, p. 51-72.

Tucker, M. E., F. Calvet, and D. Hunt, 1993, Sequence stratigraphy of carbonate ramps, systems  tracts models and application to the Muschelkalk  carbonate platform of eastern Spain. In: H. W. Posamentier, C. P. Sum-merhayes, B. U. Haq, and G. P. Allen, (Eds.), Sequence stratigraphy and facies associations: Special Publication, International Association of Sedimentologist, no.18, p. 397-415. 

Tucker, M. E., 2001, Sedimentary Petrology (3rd edition), Blackwell, Oxford, 260 p. 

Vachard, D., M. Hauser, R. Martini, L. Zaninetti, A. Matter and T. Peters, 2002, Middle Permian (Midian) foraminiferal assemblages from the Batain Plain (Eastern Oman), their significance to Neotethyan paleogeography: Journal of  Foraminiferal Research, v. 32, no. 2, p. 155-172.

Vaziri, S. H., A. Yao and K. Kuwahara, 2005, Lithofacies and microbiofacies (foraminifers and radiolarians) of the Permian Sequence in the  Shalamzar area, Central Alborz, North Iran: Journal of Geosciences, Osaka City University, v. 48, p. 39-96.

Walker, R. G., 2006, Facies  models  revisited: Introduction. In: Posamentier, H. W. Walker, R. G. (Eds.), Facies Models Revisited. SEPM Special  Publication, no.84, p. 1–17.     

Walz, L., T. Aigner, and B. Koehrer, 2013, Khuff sequence KS5 outcrop equivalents in the Oman Mountains, Sultanate of Oman: Variations to the simple “layer-cake” stratigraphy: GeoArabia, v. 18, no. 4, p.179-218.

Wendt, J., B. Kaufmann, Z. Belka, N. Farsan, and A. Karimi Bavandpur, 2002, Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran, Part I, Southeastern Iran: Acta Geologica Polonica, v. 52, p. 129-168. 

Wilson, J. L., 1975, Carbonate facies in geological history: Springer, New York, 471p .

Wray, J. L., 1977, Calcareous Algae: Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam ,185 p.