مقاله پژوهشی
2. ریزرخساره‏ ها، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب دریا در سازند روته، برش‏ های سنگسر و مکارود، البرز مرکزی

لیلی بسطامی؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21131

چکیده
  سازند روته دومین چرخۀ رسوب‏گذاری پرمین در حوضۀ البرز است. مطالعات صحرایی و پتروگرافیکی در برش‏های سنگسر (دامنۀ جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنۀ شمالی البرز مرکزی) نشان‏دهندۀ این است که رسوبات سازند روته شامل 19 ریزرخسارۀ کربناته و یک سنگ رخسارۀ سیلیسی-آواری هستند که در پرمین میانی در کمربندهای رخساره‏ای پهنۀ جزرومدی تا دریای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
3. محیط رسوبی و چینه‌‏نگاری سکانسی نهشته‌‏های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21133

چکیده
  با تکیه بر خصوصیات رخساره‏ای و شکل هندسی لایه‏ها در توالی سیلیسی آواری سازند کشف رود (ژوراسیک میانی) در برش ناویا دو مجموعه رخساره‏ای رودخانه‏ای و دلتایی شناسایی شده است. در توالی رودخانه‏ای 10 رخساره سنگی Gmm, Gt, Sm, Sp, St,Sr, Sh, Fm, Fl) (Gcm, و چهار عنصر ساختاری SG)، SB، CS و (FF شناسایی شد. توالی دلتایی نیز شامل بخش بالایی پیشانی دلتا، بخش انتهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. زیست چینه‌‏نگاری سازند آب دراز در برش چینه‏‌شناسی شیخ (شمال شرق بجنورد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتون

محمد حسن کاظم زاده؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 47-6

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21134

چکیده
  به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری سازند آب دراز در ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (غرب حوضه کپه داغ) یک برش چینه‏شناسی بر روی یال جنوبی این ناودیس انتخاب و نمونه‏برداری شده است. ضخامت سازند آب دراز در برش مورد مطالعه 252 متر بوده و از لحاظ سنگ‏شناسی به سه واحد زیرین (سنگ آهک‏های ضخیم لایه تا توده‏ای)، میانی (تناوب سنگ آهک‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروفاسیس
5. شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژاد

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21135

چکیده
  شرایط خاص رسوبی-تکتونیکی صفحه عربی در کرتاسه پیشین (آپتین) به تشکیل، گسترش و تکامل حوضه‌های بین‌شلفی منجر شده است. علاوه بر دو حوضه باب در شرق و کژدمی در شمال شرق صفحه عربی، حوضه‌های بین‌شلفی کوچک‏تری به صورت محلی در نقاط مختلف این صفحه گسترش پیدا کرده‌اند. نتایج مطالعه حاضر در بخش شمالی منطقه فارس واقع در شمال شرق صفحه عربی نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
6. پتروگرافی و دیاژنز ماسه‏سنگ‏های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در برش بوژان، حوضه رسوبی بینالود، شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21132

چکیده
  سازند سیلیسی آواری پادها (دونین زیرین-میانی)، در حوضه رسوبی بینالود، دارای حداکثر ضخامت 108 متر است. این توالی در منطقه بوژان به‏صورت ناپیوسته بر روی بازالت‏های اوردویسین قرار گرفته، و توسط رسوبات کربناته سازند سیبزار (دونین میانی)، به‏طور هم شیب پوشیده شده است. بیشتر ماسه‏سنگ‏ها غنی از کوارتز و فلدسپات بوده و بندرت شامل خرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
7. تطابق زیست چینه‌نگاری و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن در حوضه فارس

طاهره حبیبی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21139

چکیده
  این مطالعه به بررسی ویژگی‌های زیست چینه‌ای و مجموعه‌های فرامینیفری توالی‌های الیگوسن (سازند آسماری) در چهار برش چینه‌شناسی شول، کفترک، دارنگون و نورآباد در حوضه فارس پرداخته است. بر اساس پخش و پراکندگی فرامینیفرها در برش‌های مورد مطالعه سه زیست زون تجمعی (روپلین-چاتین) شناسایی شد که عبارتند از: . Nummulites vascus-Nummulites fichteli, Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa, ...  بیشتر