مقاله پژوهشی
2. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در برش‌های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی

مهناز دهقان زاده؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی؛ شهرام آورجانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20862

چکیده
  این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگو- میوسن در دو برش سطح الارضی کوه آسماری واقع در شمال فروافتادگی دزفول با ضخامت 349 متر و تاقدیس گورپی (تنگ پابده) در زون ایذه با ضخامت 342 متر می‌پردازد تا با انجام مطالعات سنگ‌چینه‌ای، تعیین ریز رخساره‌ها، محیط رسوبی و تفکیک سکانس‌های رسوبی امکان مقایسه شرایط نهشت سازند آسماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نهشته‌های آهن اُاُئیدی سازند کژدمی در بخش مرکزی خلیج فارس: محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا

وحید توکلی؛ مهرانگیز نادری خوجین؛ مریم نیک‌نژاد قمصری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20863

چکیده
   خصوصیات رسوب‌شناسی، محیط‌رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در توالی زیرسطحی نهشته‌های آهن اُاُئیدی کرتاسه میانی در یکی از میادین هیدروکربنی بخش مرکزی خلیج فارس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده شامل پتروگرافی، آنالیز پراش اشعه ایکس و آنالیز اندازه با استفاده از دستگاه دانه‌بندی لیزری است. بررسی مغزه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات در رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور)

حسام کاویان؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20864

چکیده
  حوضه آبریز ماروسک با مساحتی برابر87/131 کیلومتر مربع در شمال غرب شهرستان نیشابور قرار دارد. رودخانه بقیع به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی این حوضه آبریز با طولی معادل 1/20 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام مطالعات رسوب شناسی تعداد 32 نمونه رسوب از وسط کانال فعال رودخانه برداشت شده است که پس از خشک شدن توسط روش غربال خشک جهت دانه‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

علی اسعدی؛ جواد هنرمند؛ علی معلمی؛ ایرج عبداللهی فرد

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20865

چکیده
  در طی زمان نهشت سازند سروک، تأثیر آب و هوا، تکتونیک و نوسانات سطح آب دریا به شکل‌گیری مخازن پر بازده در حوضه‌های زاگرس و خلیج فارس منجر شده است. کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فرآیندهای دیاژنزی قرار گرفته است. بر اساس مطالعه مغزه‌ها، آنالیز پتروگرافی، نمودارهای چاه پیمایی و داده‌های تخلخل و تراوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مولاس‌های نئوژن پسین زاگرس در مرکز فروافتادگی دزفول: رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و عوامل کنترل‌کننده

علی حسین جلیلیان

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20866

چکیده
  مولاس‌های زاگرس شامل مجموعه سازندهای گچساران، میشان، آغاجاری و بختیاری هستند که همزمان با رویدادهای تکتونیکی نئوژن در حوضه فورلند زاگرس پدید آمدند. مطالعه یک برش سطحی از سازندهای آغاجاری و بختیاری به ضخامت 3400 متر در مرکز فروافتادگی دزفول به شناسایی 9 رخساره از نوع کنگلومرا (Gt, Gh, Gmm)، ماسه سنگ (St, Sr, Sh, Sp) و مادستون (Fm, Fl) منجر گردید. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بیواستراتیگرافی نهشته‌های سازند قم بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب شرق کاشان

سعیده سنماری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 99-107

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20867

چکیده
  در این مطالعه نهشته‌های سازند قم در جنوب شرق کاشان مورد بررسی قرار گرفت. این سازند با ضخامتی درحدود 339 متر شامل مارن، سنگ آهک و آهک مارنی است که با ناپیوستگی بر روی نهشته‌های سازند قرمز زیرین و در زیر کنگلومرای پلیوسن قرار گرفته است. مطالعه 113 نمونه برداشت شده از این برش به شناسایی 34 گونه و 12جنس از نانوفسیل‌های آهکی منجر شد. در این ...  بیشتر