دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 63، شهریور 1395 (63)