مقاله پژوهشی
2. بررسی فرایندهای دیاژنزی بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدی، یال جنوبی تاقدیس قره- جنوب شرق شیراز)

عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20868

چکیده
  بخش قربان سازند ساچون (پالئوسن- ائوسن پیشین) در محل برش نمونه واقع در جنوب شرق شیراز دارای ترکیب سنگ‌شناسی آهک، آهک‌های دولومیتی شده و دولومیت است. این بخش کربناته تحت تاثیر فرایندهای دیاژنزی مختلفی در محیط‌های دیاژنزی دریایی، متئوریکی و تدفینی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در محیط دیاژنزی فریاتیک دریایی پوشش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر ماسرال ها در نفوذپذیری زغال سنگ های معادن پروده و طزره

فرهنگ سرشکی؛ احمد واعظیان؛ امیر صفاری

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 23-34

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20869

چکیده
  در دهه­ های اخیر موضوع انتشار گاز در معادن زیرزمینی زغال­سنگ در بسیاری از کشورها موضوع بسیار مهمی است. عوامل متعددی در انتشار گاز موجود در لایه­های زغال­سنگ تأثیر دارند. از جمله این عوامل می­توان به ساختار فیزیکی و زمین­شناسی زغال­سنگ اشاره کرد. هم­چنین ترکیبات مینرالوژیکی زغال بر نفوذپذیری آن­ برای انواع مختلف گازها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تعیین سن نسبی نهشته های سازند میشان براساس فرامینیفرا و ایزوتوپ استرانسیم در شمال غرب و غرب بندرعباس، جنوب ایران

جهانبخش دانشیان؛ مریم درخشانی؛ علی معلمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20870

چکیده
  به منظور بررسی و مطالعه زیست چینه نگاری سازند میشان در زون پس خشکی بندرعباس، برش چینه نگاری ناحیه ای شامل برش های هندون، انگورو، باویون و نخ در شمال غرب و غرب بندرعباس انتخاب شدند. در مجموع 668 نمونه از سازند میشان مورد بررسی قرار گرفت که در این میان 515 نمونه سخت و 153 نمونه نرم بودند. سازند میشان در این برش ها عمدتاً از آهک های توده ای، سنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20871

چکیده
  مطالعات دیرینه شناسی منجر به شناسائی 21 جنس و 16 گونه از فرامینیفرهای بنتیک، 5 جنس و 6 گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و 3 جنس و 3 گونه از الیگوستژنیدها گردید. توزیع و گسترش قائم فون های شناسائی شده منجر به شناسائی 5 بایوزون شد که عبارتند از: Favusella washitensis Range Zone, Oligostegina Assemblage Zone, Rudist debris Zone, Nezzazata-Alveolinids Assemblage Zone, Nezzazatinella-Dicyclina Assemblage Zone. بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. آلودگی و گونه سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود (منطقه قائم‌شهر - استان مازندران)

افشین قشلاقی؛ شیما رستمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20872

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین، ارزیابی شدت آلودگی و تعیین گونه‌های ژئوشیمیایی غالب فلزات در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود در استان مازندران است. برای این منظور در طول این رودخانه و از محل سرچشمه تا محل تخلیه آن به دریای خزر تعداد 15 نمونه رسوب برداشت گردید. ضمن اندازه‌گیری غلظت کل فلزات (Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Cd) و برخی خواص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ در نهشته‌های الیگوسن- میوسن از سازند قم

مهناز امیرشاه کرمی؛ مونا نعیمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20873

چکیده
  نهشته های الیگوسن-میوسن سازند قم با ضخامتی متغیر در نواحی ایران مرکزی، کمان ماگمایی ارومیه دختر و سنندج-سیرجان برجا گذاشته شده است. براساس زیست چینه نگاری روزن داران کفری بزرگ در رسوبات برش کهک از سازند قم در ارومیه دختر، 4 زون زیستی تجمعی از روزن داران در اشکوبهای روپلین، چاتین، آکی تانین و بوردیگالین شناسایی شده است که جنس ها و گونه ...  بیشتر