نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رسوب‏‌شناسی و سنگ‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‏‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

4 کارشناس ارشد رسوب‏‌شناسی و سنگ‏‌شناسی، شرکت ملی نفت ایران

چکیده

شرایط خاص رسوبی-تکتونیکی صفحه عربی در کرتاسه پیشین (آپتین) به تشکیل، گسترش و تکامل حوضه‌های بین‌شلفی منجر شده است. علاوه بر دو حوضه باب در شرق و کژدمی در شمال شرق صفحه عربی، حوضه‌های بین‌شلفی کوچک‏تری به صورت محلی در نقاط مختلف این صفحه گسترش پیدا کرده‌اند. نتایج مطالعه حاضر در بخش شمالی منطقه فارس واقع در شمال شرق صفحه عربی نیز موید این مطلب است. این پژوهش به بررسی سازند داریان در دو چاه سروستان و احمدی واقع در شمال منطقه فارس (شمال غرب کمربند چین خورده زاگرس) برای بررسی و تفسیر شرایط رسوبی حاکم بر این منطقه در بازه زمانی آپتین اختصاص دارد. در منطقه مورد مطالعه، سازند داریان دارای نهشته‌های کم‌عمق تا عمیق کربناته است. این نهشته‌ها در قالب هشت رخساره رسوبی متعلق به چهار زیر‌محیط لاگون، پشته سدی، دریای باز و حوضه تقسیم‏بندی شده‌اند. در چاه سروستان، بخش بالایی این سازند شامل سنگ آهک‌های اربیتولینی است که توسط یک بخش پلاژیک (تناوبی از سنگ آهک و شیل‌های عمیق) از واحد کم‌عمق‌تر پایینی جدا می‌شود. بخش عمیق و پلاژیک به سمت چاه احمدی (غرب منطقه مورد مطالعه) ناپدید می‌شود. تغییرات ناگهانی عمودی و جانبی از رخساره‌های کم‌عمق اربیتولینی تا رخساره‌های عمیق و پلاژیک در منطقه مورد مطالعه مشهود است. مقایسه تغییرات رخساره‌ در مقاطع مورد مطالعه با دیگر مقاطع مجاور آن‏ها، به ارایه مدل رسوبی کربناته از نوع رمپ کربناته کم‌شیب تا حوضه بین‌شلفی محلی برای سازند داریان در شمال منطقه فارس منجر شده‌ است. در این مطالعه، نام «اینتراشلف سروستان» برای حوضه مذکور انتخاب شده است. محدوده گسترش حوضه بین‌شلفی سروستان با پی‌جویی تغییرات جانبی رخساره‌ای سازند داریان در منطقه مورد مطالعه امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stratigraphic and sedimentary evidences for development of Aptian intrashelf basin in the structural Zagros zone, northern Fars Platform

نویسندگان [English]

  • Neda Khoshfam 1
  • Hossein Rahim Pour Bonab 2
  • Davood Jahani 3
  • Davood Morsalnejad 4

چکیده [English]

Introduction
The Cretaceous successions of the Arabian plate host main hydrocarbon reserves of the world and the Middle East. The Arabian plate had experienced particular sedimentary circumstances in the early Cretaceous so that the shape of sedimentary basin had drastically changed by salt diapirs movements and basement tectonics. However, these conditions caused creation and development of intrashelf basins in this time interval. The two main and well-known intrashelf basins are Bob basin and Kazhdumi basin which are respectively located in the northeast and the east of the Arabian plate. This study has focused on the Aptian sediments which are known by the term "Dariyan Formation" in the northern of the Persian Gulf. The study outlines the extension of the Aptian intrashelf basin in northern Fars platform within the structural Zagros zone.       
Material and Methods
The Dariyan Formation was studied in detail by using thin sections which are prepared from cores and cuttings of two wells (Sarvestan and Ahmadi wells) in the northern Fars area. In addition data from a neighbor well (Qutbabad) are used to complete the data set for the study. Petrographic studies were carried out on more than 300 thin sections using Dunham classification. Various microfacies and facies sets are determined based on grain and texture content, energy index and other sedimentary factors in comparing recent and ancient environments. A southeast-northwest transect (AA' transect) was selected in order for better investigation of lateral facies and environmental changes in the studied area during the Aptian.      
Discussion of Results and Conclusions
Facies analysis led to the identification of 8 microfacies into 4 facies sets: lagoon, shoal, open marine and basin facies sets. In the stratigraphic studies of the Dariyan Formation, three biozones (16, 17 and 18) are common which are introduced by Wynd 1965. Changes in fossil content of the Dariyan Formation mostly help to identify these biozones. In the lower parts of the Dariyan Formation, presence of Palorbitolina (early Aptian) in companied with Hensonella and Lithocodium aggregatum are marker of biozone 16 while in the upper Dariyan Formation, presence of Mesorbitolina (late Aptian) with conical Orbitolina and other small benthic foraminifera are sign of biozone 18. Biozone 17 could be identified by presence of pelagic fauna such as Globigerina.
The Dariyan Formation is divided into two parts in the Ahmadi well and three parts in the Sarvestan well. In the Ahmadi well, sediments of the rock unit 1 belong to biozone 16 which starts by open marine mudstone to wackestone facies and continues by thick layered alternations of Orbitolina Hensonella wackestone, bioclast mudstone and bioclast pelloid wackestone/packstone facies. The rock unit 2 (biozone 18) includes Orbitolina bioclast pelloid grainstone (lagoon facies) in alternation of open marine wackestone/ mudstone. In the Sarvestan well, the lower Dariyan Formation is composed of sediments which belong to biozone 16. These sediments are just like the rock unit 1 in the Ahmadi well which include lagoonal microfacies set and they suddenly change to deep pelagic facies (biozone 17) of the middle Dariyan Formation. In the Sarvestan well, the upper Dariyan Formation is just like rock unit 2 in the Ahmadi well. It is composed of sediments belonging to biozone 18. Paleontological data from Iranian National Oil Company are representative of the presence and extension of biozone 17 towards the Kolah Qazi mountain. This pelagic set disappears towards the Qutbabad well (southeast of the studied area).
Considering to low frequency of shallow high energy facies such as grain dominated grainstone and packstone facies besides lack of reefs and reefal biota, turbidities, and sedimentary structures such as slides, slumps and debris flows, there are not enough evidences to attribute a rimed carbonate shelf environment for the Dariyan Formation. In contrast regarding to lateral facies changes in the north Fars area and sudden changes of shallow facies sets into pelagic facies sets, it seems a homoclinal carbonate ramp to intrashelf basin could be the best model for the Dariyan formation in the studied area. The term “Sarvestan intrashelf” is proposed for this basin. Extension of the Sarvestan intrashelf can be defined by tracing changes in the lateral facies of the Dariyan Formation.
Therefore despite previous visions, the Fars platform was not a monolith shallow platform. In addition, except Kazhdumi intrashelf basin, there were other deep and local intrashelf basins which were developed within the Fars platform.            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabian plate
  • Cretaceous
  • Aptian
  • facies
  • Dariyan Formation
  • intrashelf basin

آقا‌نباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 586 ص.

امیری، م.، 1388، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 200 ص.

برزگرزندی، م.، ر. موسوی حرمی، ا. محبوبی، م. نجفی و ع. رحمانی، 1385، چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلی: چکیده مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

پیریایی، آ.، 1386، ستون چینه‌نگاری سطح‌الارضی کوه کلاه قاضی، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره سطح‌الارضی، .G12-98

پیمان، م.،1390، تحلیل رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند‌های گدوان و داریان (بارمین-آپتین) در تاقدیس دشت گل، جنوب خاوری نور‌آباد ممسنی: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 83 ص.

حسینی، آ. و ح. بهرامی، 1384، پالئولاگ چاه قطب‌آباد: شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره تحت‌الارضی، No 652.

خوش‌فام، ن.، 1394، محیط رسوبی و چینه‌نگاری ترادفی نهشته‌های آپتین (سازند داریان) در حوضه زاگرس (ناحیه فارس): رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 208 ص.

لاسمی، ی. و م. سیاهی، 1384، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در بخش جنوبی فرو‌افتادگی دزفول (برش خامی و چاه سولابدر 3): نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم. ص 566- 570.

فرجی، م.، 1359، گزارش تکمیلی چاه قطب‌آباد: شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره تحت‌الارضی، گزارش C.R.No. 98.

مطیعی، ه. 1372، چینه‌شناسی زاگرس: طرح تدوین کتاب، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 ص.

موسوی‌زاده، م. ع.، 1392، تاریخچه رسوب‌گذاری و پس از رسوب‌گذاری سازند داریان (کرتاسه پایینی) در زون ساختاری زاگرس (فارس داخلی): رساله دکتری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، 253 ص.

Adabi, M.H., M. A. Salehi, and A. Ghabeishavi, 2010, Depositional Environment, sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous (Fahliyan Formation), south-west Iran: Journal of Asian Earth Sciences, v. 39(3), p. 148-160.

Adachi, N., Y. Ezaki, and J. Liu, 2004, The origins of peloids immediately after the end Permian extinction, Guizhou Province, South China: Sedimentary Geology, v. 164, p. 161-178.

Al-Ghamdi, N.M., 2006, Facies, Sequence Framework, and Evolution of Rudist Buildups, Shu'aiba Formation, Saudi Arabia: MSc, Virginia Polytechnic Institute and State university, Blacksburg, VA, USA.

Al-Ghamdi, N.M., and F.J. Read, 2010, Facies-based sequence-stratigraphic frame work of the Lower Cretaceous rudist platform, Shu'aiba Formation, Saudi Arabia, In: Van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.L., F. Maurer, and H.J. Droste, (Eds.), Barremian- Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate: Bahrain: GeoArabia, Gulf Petrolink, v. 2, p. 367-410.

Al-Sharhan, A.S., and A.E.M. Nairn, 1993, Carbonate Platform Models of Arabian Cretaceous reservoirs: the American Association of Petroleum Geologists, v. 56, p. 173-184.

Bachman, M., and F. Hirsch, 2006, Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern levant (Galiee and Golan Heighes), stratigraphy and second order sea level change: Cretaceous Research, v. 27, p. 487-512.

Berberian, M., 1995, Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros fold, Active basement tectonics and surface morphotectonics: Tectonophysics, v. 241, p. 193-224.

Bolz, H., 1977, Reappraisal of biozonation of Bangestan group (late Aptian-early Campanian) of southwest Iran: NIOC Geological Report No. 1252.

Burchette, T.P., and V.P. Wright, 1992, Carbonate Ramp Depositional systems:. Sedimentary Geology, v. 79, p. 3-57.

Casini, G., P.A. Gillespi, J. Verge’s, I. Romaire, N. Ferna’ndez, E. Casciello, E. Saura, C. Mehl, S. Homke, J.C. Embry, L. Aghajari, and D.W. Hunt, 2011, Sub-seismic fractures in foreland fold and thrust belts: insight from the Lurestan Province, Zagros Mountains, Iran: Petroleum Geosciences, v. 17, p. 263-282.

Cluff, R.M., 1984, Carbonate sand shoals in the Middle Mississippian (Valmeyeran) Salem-st. louis-ste. Genevieve Limestone, Illinois Basin, In: P.M. Harris, (Ed.), Carbonate sands: A core workshop: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, v. 5, p. 464.

Cosovic, V., K. Drobne, and A. Moro, 2004, Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limstones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula): Facies, v. 50, p. 61-75.

Dunham, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture: American Association Petroleum Geology, v. 1, p. 108-121.

Fischer, K.L., U. Moeller, and R. Marschall, 1995, Development of an exploration concept for the Shuaiba Formation (Thamama Group) using seismic sequence and facies analysis in combination with forward modeling, In: M.I. Al-Husseini, (Ed.), Middle East Petroleum Geosciences Conference, GEO’94. Bahrain: Gulf Petrolink, p. 377–386.

Flügel, E., 2010, Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application (2nd edition): Berlin, Germany: Springer, p. 984.

Grabowski, G.J., and I.O. Norton, 1995, Tectonic controls of the stratigraphic architecture and hydrocarbon systems of the Arabian Plate, In: M.I. Al-Husseini, (Ed.), Middle East Petroleum Geosciences Conference, GEO’94. Bahrain, Gulf Petrolink, p. 413–430.

Hughes, G.W., 2000, Biostratigraphy of the Shu’aiba Formation, Shaybah field, Saudi Arabia: GeoArabia, v. 5. P. 545-578.

Hollis, C., 2011, Diagenetic controls on reservoirs properties of carbonate successions within the Albian-Turonian of the Arabian Plate: Petroleum Geoscience, v. 17, p. 223-241.

Hooper, R.J., I.R. Baron, S. Agah, and R.D. Hatcher, 1995, The Cenomanian to Recent development of the Southern Tethyan Margin in Iran, In: M.I. Al-Husseini, (Ed.), Middle East Petroleum Geosciences Conference, GEO’94. Bahrain, Gulf Petrolink, p. 505–516.

James, G.A., and J.G. Wynd, 1965, Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area: American Association Petrology Geology, v. 49, p. 2182-2245.

Kent, P.E., F.C.P. Slinger, and A.N. Thomas, 1951, Stratigraphical exploration surveys in south-west Persia, In: Proceedings of the 3rd World Petroleum Congress, The Hague, Sect. v. 1, p. 141-161.

Khoshfam, N., H. Rahimpour-Bonab, D. Jahani and D. Morsalnezhad, 2015, Stratigraphic evidence for development of Aptian intrashelf basin in the Zagros area, eastern Fars Province, SW Iran: Turkish Journal of Earth Sciences, v. 25, p. 145-162.

Koop, W.J., and R. Stoneley, 1982, Subsidence history of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent: Philosophical Transactions of the Royal Society, London, Series A 305, p. 149-168.

Masse, J., M. Fenerci, and E. Pernarcic, 2003, Paleobathymetric reconstruction of peritidal carbonates, Late Barremian, Urgonian, sequences of Provence (SE France): Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, v. 200, p. 65-81.

Mehrabi, H., and H. Rahimpour-Bonab, 2014, Paleoclimate and tectonic controls on the depositional and diagenetic history of the Cenomanian-early Turonian carbonate reservoirs, Dezful Embayment, SW Iran: Facies, v. 60, p. 147-167.

Moosavizadeh, M.A., A. Mahboubi, R. Moussavi-Harami, and M.A. Kavoosi, 2014, Early Aptian oceanic anoxic event (OAE 1a) in Northeastern Arabian Plate setting: an example from Dariyan Formation in Zagros fold-trust belt, SE Iran: Arabian Journal of Geosciences, v. 7(11), p. 4745-4756.

Moosavizadeh, M.A., A. Mahboubi, R. Moussavi-Harami, M.A. Kavoosi, and F. Schlagintweit, 2015, Sequence stratigraphy and platform to basin margin facies transition of the Lower Cretaceous Dariyan Formation (northeastern Arabian Platform, Zagros fold-trust belt, Iran): Bulltein of Geosciences, v. 90(1), p. 145-172.

Murris, R.J., 1980, Middle East stratigraphic Evolution and Oil Habitat: American Association of Petroleum Geologist, v. 64, p. 597-618.

Pittet, B., F.S.P. Van Buchem, H. Hillgartner, P. Razin, J. Grotsgh, and H.J. Droste, 2002, Ecological succession, palaeoenvironmental change, Ecological succession, palaeoenvironmental change of Barremian-Aptian shallow-water carbonates in northern Oman: Sedimentology, v. 49, p. 555-581.

Read, J.F., 1995, Overview of carbonate platform sequence, cycle stratigraphy and reservoirs in green house and ice house worlds, In: Read, J.F., Kernos, C., Weber, L.J., J.F. Sarg, and F.M. Wright, (Eds.), Milankovitch sea-level changes, cycles and reservoirs on carbonate platforms in green house and ice house worlds: Society of Economic Palaeontologists and Mineralogists, short course, v. 35, p. 1-102.

Schroeder, R., F.S.P. Van Buchem, A. Cherchi, D. Baghbani, B. Vincent, A. Immenhauser, and B. Granier, 2010, Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian-Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations, In: Van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.L., F. Maurer, and H.J. Droste, (Eds.), Barremian- Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate: Bahrain, GeoArabia, Gulf Petrolink, v. 1, p. 49-96.  

Sepehr, M., and J.W. Cosgrove, 2005, Role of the Kazerun fault zone in the formation and deformation of the Zagros fold thrust belt, Iran: Tectonics, v. 24, TC5005.

Setudehnia, A., 1978, The Mesozoic Sequence in South West Iran and adjacent areas: Journal of Petroleum Geology, v. 1, p. 3-42.

Sharland, P.R., R. Archer, D.M. Casey, R.B. Davies, S.H. Hall, A.P. Heward, A.D. Horbury, and M.D. Simmons, 2001, Arabian Plate Sequence Stratigraphy: GeoArabia, Special Publication 2. Bahrain, Gulf Petrolink, p. 371.

Tucker, M.E., and V.P. Wright, 1990, Carbonate sedimentology: Oxford, UK: Blackwell Scientific.

Van Bachem, F.S.P., D. Baghbani, L.G. Bulot, M. Caron, F. Gaumet, A. Hosseini, F. Keyvani, R. Schroeder, R. Swennen, V. Vedrenne, and B. Vincent, 2010a, Barremian-Lower Albian Sequence Stratigraphy of Southwest Iran (Gadvan, Dariyan and Kazhdumi formations) and its comparison with Oman, Qatar and the United Arab Emirates, In: Van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.L., F. Maurer, and H.J. Droste, (Eds.), Barremian- Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate: GeoArabia, Special Publication 4. Bahrain: Gulf Petrolink, v. 2, p. 503-548.

Van Buchem, F.S.P., M.I. Al-Husseini, F. Maurer, H.J. Droste, and L.A. Yose, 2010b, Sequence-stratigraphic synthesis of the Barremian-Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for the petroleum habitat, In: Van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.L., F. Maurer, and H.J. Droste, (Eds.), Barremian–Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate: GeoArabia, Special Publication 4. Bahrain, Gulf Petrolink, v. 1, p. 9-48.

Van Bachem, F.S.P., M.D. Simmons, H.J. Droste, and R.B. Davies, 2011, Late Aptian to Turonian stratigraphy of eastern Arabian plate depositional sequences and lithostratigraphic nomenclature: Petroleum Geoscience, v. 3, p. 211-222.

Vincent, B., F.S.P. Van Buchem, L.G. Bulot, A. Immenhauser, M. Caron, D. Baghbani, and A.Y. Huc, 2010, Carbon-isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian_ Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi formations), In: Van Buchem, F.S.P., Al-Husseini, M.L., F. Maurer, and H.J. Droste, (Eds.), Barremian- Aptian Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Eastern Arabian Plate: GeoArabia, Special Publication 4. Bahrain, Gulf Petrolink, v. 1, p. 139-197.

Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic History: Berlin, Germany: Springer-Verlag, p. 471.

Wright, V.P., and T.P. Burchette, 1996, Shallow-water carbonate environments, In: H.L. Reading, (Ed.), Sedimentary environments: Processes, Facies and Stratigraphy (3rd editions). Oxford, UK: Blackwell Science, p. 325-394.

Wynd, J.G., 1965, Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement Area: Report 1082, Iranian Oil Operating Companies. Tehran, Iran, Geological and Exploration Division.

Ziegler, M.A., 2001, Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences: GeoArabia, Gulf Petrolink, Bahrain, v. 6(3), p. 445-504.