نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 اداره زمین شناسی بنیادی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

10.22108/jssr.2020.124889.1185

چکیده

مطالعات زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های شماره ۱ و ۱۴ میدان نفتی آب تیمور منجر به تشخیص 6 گونه از روزنه‌داران برای اولین بار از دو سازند مذکور گردید. در این پژوهش از زیرراسته MILIOLINA Delage and Herouard, 1896 گونه‌های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و از زیر راسته ROTALIINA Delage and Herouard, 1896 گونه Rotorbinella sp. nov. در سازند سروک و گونه Pararotalia boixae در سازندهای سروک و ایلام شناسایی و مورد توصیف قرار گرفت. گونه های مذکور تاکنون از سازندهای سروک و ایلام گزارش نشده اند. بر اساس مجموعه فسیلی شناسایی شده، سن سازند سروک با ضخامت 98/812 و 238 متر به ترتیب در چاه های شماره ۱ و ۱۴ سنومانین- تورونین و سن سازند ایلام با ضخامت 72/151 و 136 متر به ترتیب در چاه های شماره 1 و 14 سانتونین- کامپانین؟ تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New findings in biostratigraphy of the Sarvak and Ilam formations of Ab-e-teymour Oil Field (Dezful embayment)

نویسندگان [English]

  • Reza Omidi 1
  • abbas sadeghi 2
  • Mahboobeh Hosseini-Barzi 2
  • Narges Akbar bas Kelayeh 3

1 PhD. Student in Stratigraphy and Paleontology, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Geology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Fundamental Geological Survey, National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Biostratigraphic studies of the Sarvak and Ilam formations in wells no. 1 and 14 of Abteymour Oil Field led to recognition of six species of foraminifers for the first time from the two mentioned formations. In this research, the species of Fischerina carinata and Spiroloculina cenomana in the Sarvak Formation and the species of Palaeosigmoilopsis apenninica and Sigmomassilina ottadunensis in the Sarvak and Ilam formations belong to suborder of MILIOLINA Delage and Herouard, 1896 and the species Rotorbinella sp. nov. in the Sarvak Formation and Pararotalia boixae belong to suborder of ROTAIINA Delage and Herouard, 1896 were identified and described in the Sarvak and Ilam formations. These species have not been reported from Sarvak and Ilam formations so far. Based on the identified fauna, the age of the Sarvak Formation with a thickness of 812.98 and 238 meters in wells no. 1 and 14 respectively are Cenomanian-Turonian and age of the Ilam Formation with a thicknesses of 151.7 and 136 meters in wells no. 1 and 14 respectively are Santonian- Campanian?.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abteymour Oil Field
  • Ilam Formation
  • New finding Foraminifera
  • Rotaliidae
  • Sarvak Formation